Ambulancezorg

november 2018

Principeakkoord cao Ambulancezorg

De partijen bij de cao Ambulancezorg hebben op 2 november 2018 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij. Het is gelukt om aan de hand van het eerder bereikte cao-overlegresultaat van 4 juni 2018 alsnog een principeakkoord – met een aantal extra verbeteringen ten opzichte van het eerdere resultaat – voor de cao 2019 te bereiken.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van een jaar.

Lonen

U ontvangt in januari 2019 een eenmalige uitkering van 4% van het jaarsalaris als compensatie voor het uiteen lopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018.

Daarnaast krijgt u in 1 januari 2019 een substantiële loonsverhoging door toepassing van de inschaling en inpassingsnummers van de cao-ziekenhuizen. Dit is overeenkomstig wat in het eerdere overlegresultaat overeengekomen. Voor de kernfuncties betekent dit een verhoging van het basissalaris van meer dan 6%. Afgesproken is dat voor 1 oktober 2019 het protocol functiewaardering en functieboek met beschrijvingen moet zijn vastgesteld. Daarna wordt overlegd over de gevolgen voor de inschalingen en salarisperspectieven.

Onregelmatigheidstoeslag

De bepalingen van de cao-ziekenhuizen over de berekening van de vergoeding onregelmatige dienst (artikel 9.4) worden overgenomen in de cao ambulancezorg. Echter: de inwerkingtreding hiervan wordt uitgesteld totdat het verschil als gevolg van de cao-loonstijgingen van de ziekenhuizen is genivelleerd. Tot die tijd blijven dus de oude ORT-tarieven uit de cao Ambulancezorg van kracht.

Duurzame inzetbaarheid

In 2019 wordt nieuw beleid op het gebied van Duurzame inzetbaarheid uitgewerkt, dat per 1 januari 2020 in werking kan treden. Onderdelen hiervan zijn een vitaliteitspact met mogelijkheden voor vervroegde uitstroom of deeltijdpensioen. Ook het vergroten van pensioenkennis en financieel inzicht zijn onderdelen die uitgewerkt worden.

Reiskosten

De reiskostenregelingen worden vereenvoudigd en beter afgestemd op de daadwerkelijk gereden kilometers. Voor zowel de gereden kilometers woon/werkverkeer als voor dienstreizen zal een vergoeding van € 0,19 per kilometer gelden. Voor de woon/werkkilometers is er een maximumvergoeding over 50 kilometer enkele reis. Er is geen ondergrens meer voor medewerkers die binnen 10 kilometer van het werk wonen.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Acties gaan door

Het resultaat wat is bereikt is overeengekomen tussen de werkgeverspartij AZN en werknemersorganisatie CNV. FNV is niet akkoord met het bereikte resultaat en zal de komende tijd ook stiptheidsacties blijven voeren. Mocht u hierdoor problemen krijgen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@rmu.nu of telefonisch via (0318) 54 30 30.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen