• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Corona Week #14

30 MAART 2020

Lezen | Hebreeën 4

9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.
10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Hoewel het op de straat, aan het strand of op de boulevard rustiger is dan ooit, volgen veel mensen met spanning de nieuwe cijfers over het aantal besmettingen, IC-bedden en overleden personen. Innerlijke rust is lang niet iedereen gegeven in deze crisis. Het zijn spannende tijden. De economische gevolgen worden ook langzaam duidelijk. De problemen in andere landen bereiken ons. Wacht ons na de Coronacrisis een diepe recessie? De uiterlijke rust op straat is voor velen een tegenstelling met hoe het van binnen woelt en voelt.

Paulus wijst ons in dit hoofdstuk op rust. De rust die van God komt. Omdat Hij de rust bewaard voor hen die zich niet verharden maar laten leiden (vers 7 van dit hoofdstuk). Het gaat hier over de Sabbatismos (Grieks). Die rust gaat uit boven de rust van het land Kanaän en de rust van de zevende dag die in dit hoofdstuk genoemd worden. Het is de geestelijke en eeuwige rust die hier bedoeld wordt. Paulus spoort ons aan door het geloof en in gehoorzaamheid die rust te zoeken.

Herken je de vraag naar rust en troost om je heen? Bij jezlef? Waar zoek je deze rust in de onrust van de crisis zelf?

 

Betekent het voorgaande dan geen rust en troost hier op aarde? Is er geen hulp en medelijden te verwachten midden in deze crisis? Toch wel!

Vers 12 spreekt over het oordelen van gedachten en overleggingen van het hart. In vers 13 wijst Paulus ons op God Die alles weet. Hij is Rechter en zal oordelen wie er wel en niet in Zijn rust zullen ingaan. En dan het vervolg in vers 14. Hij is ook Hogepriester. Een grote Hogepriester namelijk Jezus, de Zoon van God. Dat brengt Hem zo dichtbij! De Zoon van God is Degenen die mens is geweest. Hij weet wat het is om mens te zijn en te leven in deze gebroken wereld. Hij weet waar Hij het over heeft. Uit ervaring weet Hij wat pijn, angst, ziekte en moeite is. Hij kan medelijden met ons hebben omdat Hij net als ons verzocht is geweest. Ook al is Hij God. De puritein David Clarkson zegt hierover: “Yet, he is touched with the feeling of our infirmities. Hij is affected with our infirmities, and is touched with the feeling of them. He not only has suffered what others feel, but suffers with them in what they feel. Though Christ is no longer under these infirmities as he once was, he is touched in his soul by our sufferings.”

(Vertaling: Toch wordt hij geraakt door het gevoel van onze zwakheden. Hij is getroffen door onze gebreken en wordt geraakt door het gevoel ervan. Hij heeft niet alleen geleden wat anderen voelen, maar lijdt met hen in wat ze voelen. Hoewel Christus niet langer onder deze gebreken verkeert zoals hij ooit was, wordt hij in zijn ziel geraakt door ons lijden.)

Over een invoelend en medelijdend Persoon gesproken… En dan ook de grote Hogepriester. Ja, omdat Hij zonder zonde door de wereld en door de hemelen gegaan is. Daar is Hij als nabije Hogepriester om voorbede te doen, te zorgen en te verzoenen. Nabij omdat de weg tot de genadetroon open is en gebruikt mag worden. Juist in de nood van ons bestaan. Dat geldt voor geestelijke en tijdelijke nood. Dat geldt ook in deze crisis met alle nood die daar bij hoort.

Door en in Hem kunnen en mogen we tot de troon van genade gaan. Niet aarzelend maar vrijmoedig. Om er barmhartigheid en hulp te vragen en te ontvangen. Niet als mensen met rechten maar schuilend achter het bloed van de Hogepriester Zelf. En dan is er toegang tot Zijn hulp ‘ter bekwamer tijd’. Op Gods tijd en wijze geeft Hij wat nodig is. Zo is Hij barmhartig en genadig.

Welke opdracht en bemoediging komt uit dit gedeelte tot jou? Wat draag je er van mee in je persoonlijk gebed en ontmoetingen met anderen?
Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen