• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Corona Week#13

23 MAART 2020

Lezen | Jesaja 43

1 Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
2 Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.
3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats.
4 Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.
5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang.
6 Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;
7 Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb.
8 Breng voort het blinde volk, hetwelk ogen heeft, en de doven, die oren hebben.
9 Laat al de heidenen samen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden; wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden, en men het hore en zegge: Het is de waarheid.
10 Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.
11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.
12 Ik heb verkondigd, en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en geen vreemd god was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben.
13 Ook eer de dag was, ben Ik, en er is niemand, die uit Mijn hand redden kan; Ik zal werken, en wie zal het keren?
14 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Om ulieder wil heb Ik naar Babel gezonden, en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Chaldeeën, in de schepen, op welke zij juichten.
15 Ik ben de HEERE, uw Heilige; de Schepper van Israël, ulieder Koning.

De volle omvang van de Coranacrisis is nog niet te overzien. Ook weten we niet hoe lang deze crisis gaat duren. Wel is duidelijk dat er met man en macht ingegrepen wordt. Ongekende overheidsmaatregelen worden in korte tijd genomen en uitgerold. Meer dan 10 000 medisch geschoolde professionals die niet meer actief in die sector werkzaam zijn, melden zich aan. Premier en Koning spreken het land toe terwijl de pandemie verder woedt.

En dan is en blijft er ondanks alles het spreken van Gods openbaring. Wat een licht en troost kan dat geven. Wat een opening van dit 43-ste hoofdstuk in het boek Jesaja! God Die ons geschapen heeft door te spreken en ons ontworpen (geformeerd) heeft met Goddelijke creativiteit, macht en wijsheid gaat spreken. Dat doet Hij opnieuw omdat de zondeval scheiding heeft gemaakt tussen mensen en hun Schepper. God komt hier met al Zijn vermogen door Zich als Schepper en Formeerder te presenteren.
In vers 1 gaat het ook over de God van het verbond (HEERE) en over Jacob en Israël. God roept in herinnering dat er een verbond is. Een verbond tussen leugenaars en de God van waarheid. Die God roept ons bij onze naam. En Hij weet wie wij zijn: leugenaars.
Wat zegt God? “Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.” Daar ligt het geheim. In Gods spreken, Zijn roepen en Zijn redden. Omdat Hij Woord houdt.

Wat kunnen we ten aanzien van de huidige crisisomstandigheden leren vanuit wat God doet en zegt in dit gedeelte?

 

Duidelijk is dat er een relatie moet zijn met deze God om de troost van Zijn spreken en handelen te kunnen ervaren. Een leven met Hem en een persoonlijk kennen van deze God is levensnoodzakelijk.

Zonder recht te kunnen doen aan de verschillende lagen die in dit Bijbelgedeelte te vinden zijn, kunnen we in vers 2 lezen dat het niet alleen over geestelijke zegeningen gaat. Rampspoed en gevaar komen in vers 2 duidelijk aan de orde. God belooft als in één adem na vers 1: “Ik zal bij u zijn.”

Heel het gedeelte spreekt van het eenzijdige werk van de almachtige God. Hij weet wie we zijn (vers 8 en 9) en toch spreekt Hij zo! De Heere heeft ons niet nodig maar wel op het oog. En Hij brengt alles mee en laat horen waar Hij op uit is. Zijn zorg gaat over tijdelijke én geestelijke zaken. Dat is ook in deze crisistijd niet anders. En Hij wil dat we ervan getuigen (vers 10 en 11).

Het gaat om de erkenning dat Hij de enige, levende en verlossende God is. De God die Heiland(!) is. Die Naam bevat het woord heil wat van heilen (letterlijk ‘heel maken’) of genezen komt. In de Middeleeuwen gaf men aan Christus een andere naam die precies hetzelfde betekende, namelijk: gesontmakere. Hoe treffend in deze tijden van ziekte!

Welke boodschap heeft dit gedeelte voor het getuigenis van christenen in deze crisis? Wat zegt het je dat God Zich hier bekend maakt als Heiland?

 

Lees de 5 handreikingen rondom coronavirus nog even terug

Naar het overzicht over corona voor werknemers

Naar het overzicht over corona voor ondernemers

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen