• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Week #16

14 APRIL 2020

Lezen | Nahum 1

1 De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet.

2 Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker is de HEERE, en zeer grimmig; een wreker is de HEERE aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toorn Zijn vijanden.

3 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des HEEREN weg is in wervelwind, en in storm, en de wolken zijn het stof Zijner voeten.

4 Hij scheldt de zee, en maakt ze droog, en Hij verdroogt alle rivieren; Basan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon.

5 De bergen beven voor Hem, en de heuvelen versmelten; en de aarde licht zich op voor Zijn aangezicht, en de wereld, en allen, die daarin wonen.

6 Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van Hem vermorzeld.

7 De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.

8 En met een doorgaanden vloed zal Hij haar plaats te niet maken; en duisternis zal Zijn vijanden vervolgen.

9 Wat denkt gijlieden tegen den HEERE? Hij zal zelf een voleinding maken; de benauwdheid zal niet tweemaal op rijzen.

Intro

De tegenstelling tussen de natuur die uitbot en de ‘intelligente lock down’ is enorm. Kleurenpracht die de ruimte zoekt van de komende lente en zich van de crisis die ons ‘opsluit’ niets aantrekt. En dan ook hoogtijdagen in het kerkelijk jaar. Goede Vrijdag en Pasen liggen net achter ons. De boodschap van Christus lijden en Zijn opstanding zijn oud en nieuw tegelijk. Momenten waarop je elkaar zou willen opzoeken in de gemeente maar ook in familie- en vriendenkring. En dat kan helaas niet en dat mis ik nadrukkelijk.

God spreekt in deze tijd. Dat doet Hij door Zijn Woord maar ook door Zijn regerende hand. Dit jaar waren er al veel bosbranden, een grote sprinkhanenplaag en nu is er de wereldwijde Corona-crisis. Signalen van Hem Die komt. Het zijn klinkende voetstappen die vertellen dat de wereld naar een einde toe gaat. Niet als een noodlot, maar omdat Hij alles bestuurt.

In Nahum 1 blijkt dat ook. God spreekt en handelt met macht. Dat spreekt heel duidelijk uit dit gedeelte. Dat is tot schrik en ontzetting voor ieder Die buiten Hem leeft. Het is tegelijk tot troost voor iedere gelovige die aan Hem verbonden is. Dat is nu niet anders dan in de tijd van Nahum.

Welke boodschap raakt je het meest? Die van vers 2 of die van vers 3?


De tegenstelling tussen de verschillende teksten is groot. De profeet vertelt Wie God is en hoe Hij handelt. Hij laat daarbij horen dat God een Wreker is en Zijn vijanden tegen komt (vers 2) met Zijn toorn en gericht. In het volgende vers lezen we dat Dezelfde God lang van geduld is en van grote kracht. Tegelijk zegt Nahum in vers 3 dat de weg van de HEERE in een wervelwind en storm is en dat de wolken het stof van Zijn voeten zijn. Naast Gods macht wijst dat ook op Zijn (voor ons vaak) onbekende en onnavolgbare gang. Hij is soeverein in Zijn handelen en wij mensen zijn te nietig en te zondig om Hem te kunnen volgen. Ook dat is tot schrik van goddelozen en tot troost voor hen die weten dat Hij goed is!

God maakt Zich bekend door de dienst van Nahum. Dat is een wonder. Zelfs Zijn dreigingen en straffen hebben als doel om mensen te laten buigen om hen bij Zich te krijgen. Dat doet hij door de dienst van Nahum. En zijn naam betekent: trooster.

God zet ons op onze plek. Ook al begrijpen we veel niet. In de huidige crisis zijn er meer vragen dan antwoorden. En tegelijk mogen en moeten we ons aan Zijn openbaring vasthouden waarin Hij Zich bekend maakt. Matthew Henry schrijft bij dit gedeelte: “Hij is een God van oneindige barmhartigheid te midden van Zijn toorn.” Dat getuigenis mag ons troosten en geeft de belangrijkste boodschap voor deze wereld! Omdat Christus op Golgotha de grootste crisis doorstaan heeft. Daarom kon Nahum vers 7 opschrijven: “De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.” Dat is in 2020 voluit actueel en waar!

Wat zegt het je in deze crisis dat we op veel vragen geen antwoord hebben en tegelijk vanuit het Woord weten Wie God is?

Bid God om de zege om te leven uit het vertrouwen waarover vers 7 spreekt.

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen