• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Week#17

20 APRIL 2020

Lezen | Jacobus 1

1 Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.
2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.
4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt.
7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.
8 Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.
9 Maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid.

Intro

Het leven tussen hoop en vrees krijgt in deze weken steeds meer gezicht. Je hoort van mensen die ziek worden of overlijden aan het Corona-virus. Aangrijpend. Daarnaast geven verwachte scenario’s’ over de economische impact en de arbeidsmarkt een uiterst somber beeld. Vergelijkingen met de crisis in 2008 gaan maar gedeeltelijk op. Het lijkt er echter steeds meer op dat de huidige crisis dieper en langduriger ingrijpt in ons dagelijks en economisch leven.

Veel is onzeker en onze kennis schiet op meerdere terreinen schromelijk te kort. Toch moeten we verder. Daarbij horen gevouwen handen en het nemen van je persoonlijke verantwoordelijkheid. Welke houding is daarbij nodig? Jacobus wijst ons de weg.

De uitwerking van moeite en tegenslag is voor hen die zich verbonden weten rondom en in de naam Heere Jezus Christen (vers 1) een zegen. Lijdzaamheid is een vrucht die gewerkt wordt. Door de beproeving heen. Dat gaat niet zonder slag of stoot maar het is een vrucht die God kan en wil werken. Lijdzaam om ootmoedig en in geduld de weg te volgen die Hij wijst. Een weg achter Hem aan. Een leerzame weg. Moeite en droefheid kunnen ook het lot zijn van hen die Christus volgen. De verzoeking is om afgetrokken te worden van het geloof en in zonde te vallen in de verzoeking. Matthew Henry schrijft hierbij: “Maar aangezien al onze beproevingen in Gods hand zijn, zo worden zij bedoeld voor beproeving en verbetering van onze deugden. Het goud wordt in de smeltkroes geworpen, om gereinigd te worden.”

En dan ook het perspectief om het voor vreugde te achten als beproevingen ons deel zijn. Dat kan alleen als we het lijden en leven met Hem en verbonden aan Hem door maken. Dat is een gave van God. Dan kunnen we onze zielen opgewekt en verlicht houden omdat we Gods hand opmerken en niet alleen door de beproeving gaan. Dan gaan we meer lijken op Christus en volgen we de Meester in het doorleven van lijden.

De oefening tot en tegelijk gave van lijdzaamheid geven een volmaakt werkt. Om volgemaakt te zijn, geheel oprecht en zonder gebrek. Om naar te verlangen met heel je hart!

Welke reactie roepen deze verzen en gedachten bij u op? Wat voor gebed, klacht of uitroep maakt dit los?

Overdenk hierbij ook eens uit Hebreeën 10:

36 Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;

37 Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven.

 

En hoe dan verder in deze crisis? Het voorgaande blijft voluit staan. Het kan tegelijk meer vragen dan antwoorden geven. Jacobus is pastoraal bewogen en proeft de vragen die hij oproept. En daarom vervolgt hij in vers 5: “En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.”

Wij weten nauwelijks of niet wat wijs is. Dat is de praktijk in onze zondige en begrensde bestaan. Bij God is wijsheid te halen. Vraag het Hem, zegt Jacobus en weet dat Hij mild geeft. Hij wijst dit gebed niet af en beantwoord dit gebed zeker. Wat een belofte is dat. De weg die we hier gewezen krijgen is dat in het niet weten er raad is bij God.

Matthew Henry schrijft hierbij: “Hier is een antwoord voor elke ontmoediging van de ziel, wanneer wij tot God gaan, in het gevoel van onze eigen zwakheid en dwaasheid, ten einde om wijsheid te vragen. Wij zijn er zeker van dat Hij, tot Wien wij gezonden worden, geven kan; en Hij verlangt te geven; Hij wil geven aan allen die Hem vragen.”

In deze crisis mogen we bidden om lijdzaamheid met de belofte dat dit leidt tot een volmaakt werk. Daarnaast het gebed om wijsheid met de belofte dat God mild en zeker wil geven. Afhankelijkheid van God en gehoorzaamheid aan God geven vrucht en zegen. In deze crisistijd is en blijft dat onverkort waar. Tot eer van de Koning en bemoediging van ons.

Wie zou je met deze woorden kunnen bemoedigen vandaag?

Bid God om de zegen aanhankelijk en afhankelijk van je Schepper te leven. Vragend om wijsheid en hopend op Zijn belofte en zegen.

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen