• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijzonder onderwijs, bijzonder goed

30 MAART 2016

Op 23 maart organiseerde RMU sector onderwijs GOLV een netwerkbijeenkomst in het Hoornbeeck College te Amersfoort. Harm Klifman, senior-adviseur bij Van Beekveld en Terpstra Organisatieadvies, hield een inspirerend betoog over de positie van bijzonder onderwijs.

Naast oprecht respect en waardering voor de plaats van het reformatorisch onderwijs in het onderwijslandschap maakte Klifman relativerende, ietwat prikkelende opmerkingen.

Als typering van de huidige onderwijspolitiek noemde Klifman de termen efficiënt en effectief als kernwoorden uit de functionele benadering die eigen is aan deze tijdgeest. “Deze functionele benadering is ingebed in een pragmatische onderwijspolitiek met enige liberale trekjes.”

Met een uiteenzetting van opeenvolgende onderwijspolitieken liet Klifman zien dat deze politieken enerzijds reageren op veranderingen in de samenleving en anderzijds die veranderingen ook kanaliseren.

In alle ontwikkelingen en turbulentie heeft het reformatorische onderwijs zijn eigen weg gekozen, “sterker: is het overeind gebleven. Er zit iets in die richting die haar immuun lijkt te maken voor ongewenst virussen; een eigen kracht.”.

Reactie Tweede Kamerleden
Tweede Kamerleden R. Bisschop (SGP) en J. van Dijk (SP) reageerden op de uiteenzetting van Klifman. Waarom zouden ‘buitenstaanders’ niet kunnen profiteren van het goede onderwijs dat wordt gegeven op reformatorische scholen?, vroeg Van Dijk zich af.

Bisschop vindt het belangrijk dat reformatorische scholen die goed onderwijs aanbieden ook een kijkje in de keuken geven, zodat anderen daarvan kunnen leren.

Forumdiscussie
De heer P.W. Moens (VGS), H. Klifman en genoemde Kamerleden gingen met elkaar en de aanwezigen in debat over de positie van het bijzonder onderwijs, waarbij onder andere gediscussieerd werd over de stelling: “De innerlijke kracht van het reformatorisch onderwijs is sterker dan de wettelijke bescherming, en daarom hebben we artikel 23 niet meer nodig”.


Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst vond de algemene ledenvergadering van de RMU sector onderwijs GOLV plaats. Het jaarverslag stond op de agenda en er vonden bestuursverkiezingen plaats. De heer G. (Gerard) Middelkoop en de heer D. (Dick) Teunisse waren aftredend. Eerstgenoemde stelde zich in verband met zijn pensionering niet herkiesbaar. In zijn plaats is de heer P. (Peter) Morren, docent op de Pieter Zandt Scholengemeenschap gekozen als bestuurslid. De heer Teunisse stelde zich opnieuw beschikbaar voor het bestuurslidmaatschap. Het bestuur stelt de leden voor akkoord te gaan met een nieuwe termijn voor de heer Teunisse. Mocht hiertegen bezwaar zijn, dan hoort het bestuur dit graag uiterlijk DV 4 april 2016.

We namen afscheid van de heer Middelkoop. 20 jaar heeft hij zich ingezet voor de GOLV en voor de RMU sector onderwijs GOLV. We danken hem hier hartelijk voor en wensen hem Gods nabijheid toe voor de toekomst.

De heren Morren en Teunisse wensen we wijsheid en ook plezier toe bij hun nieuwe en vernieuwde inzet voor de sector.

De heer G. Middelkoop blikt terug...

Een impressie van 20 jaar bestuurslidlidmaatschap RMU sector onderwijs GOLV

Na twintig jaar bestuurslidmaatschap kijk ik terug op een mooie en boeiende periode. In die twintig jaar is er heel wat in onderwijsland veranderd en is het reformatorisch onderwijs volwassen geworden. We staan met ons onderwijs in 2016 in een andere werkelijkheid dan 20 jaar geleden.

Enkele mooie herinneringen aan de bestuurstijd:

  • de vier voorzitters Aat Karens, Dick Both, Gerben Heldoorn en Johan Flier, zonder onderscheid bekwame voorzitters met grote gedrevenheid en gaven
  • het organiseren van de jaarvergaderingen in Gouda: onvergetelijke bijeenkomsten
  • het overleg tijdens bestuursvergaderingen waarbij we soms tastend en zoekend met elkaar overleg voerden over onze eigenheid als bestuur en op welke wijze wij onze leden het beste konden dienen. De openhartigheid die wij dan naar elkaar toonden als het ging over onze diepste drijfveren waarom wij dit werk deden, dat waren ‘gouden’ momenten die bijdroegen aan onderlinge verbondenheid en het samen voor willen gaan
  • de reacties op het onderwijsbeleid van de overheid samen met andere organisaties als de identiteit in het geding was
  • de voorlichtingsbijeenkomsten voor de ledenwerving met name aan de vierdejaars PABO studenten op Driestar educatief
  • de samenwerking via ‘ons’ blad DRS met het VGS en de Hogeschool de Driestar. Een prachtig voorbeeld van samenwerking in het reformatorisch onderwijs waarbij ons onderwijsblad de verbindende factor is
  • de fusie met de sector onderwijs van de RMU, we verzeten daarmee op tijd onze bakens in een veranderend tijdsgewricht en stapten daarmee als GOLV-bestuur over onze schaduw heen
  • de netwerkbijeenkomst ‘Bijzonder onderwijs | bijzonder goed’ van de sector woensdag 23 maart jl. in het Hoorbeeck College te Amersfoort. Het vormde een prachtige afsluiting van mijn bestuursperiode.

Het is mijn hartelijk wens dat het bestuur van de sector onder Gods zegen in de toekomst mag blijven werken voor de belangen en toerusting van onze leden in het reformatorisch/christelijk onderwijs

Gerard Middelkoop

Delen