• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Cao Gemeenten vastgelopen

02 JUNI 2014

Na lang onderhandelen, waarin het overleg op verschillende momenten is opgeschort, is het overleg over een nieuwe cao Gemeenten opnieuw vastgelopen. In verschillende gemeenten dreigen acties en stakingen. Wat te doen?

De vakbonden die betrokken zijn bij de cao gemeenten hebben op 20 september 2013 het overleg over de cao opgeschort, toen bleek dat de VNG niet op een door de vakbonden gesteld ultimatum wilde ingaan. De vakbonden vinden dat de VNG met te weinig concrete verbeteringen komt voor de nieuwe cao. Het overleg loopt met name vast op afspraken om de kansen op werk voor onder andere jongeren te verhogen, een structurele loonsverhoging en het schrappen van de bepaling dat ambtenaren die werkloos zijn geworden en een uitkering ontvangen bij 62 jaar en 9 maanden verplicht met pensioen moeten.

De VNG geeft aan dat zij niet volledig mee kan in de eisen die de vakbonden stellen. Daar tegenover stelt zij dat er een aantal onderwerpen zijn waarover de partijen veel dichter bij elkaar zitten qua standpunten. Een structurele loonsverhoging voor 2014 ligt voor de VNG echter moeilijk. Zij stelt dat dit onverantwoord financieel beleid is, omdat de inkomsten uit het gemeentefonds in 2014 wel zullen stijgen, maar in 2015 echter weer zullen dalen. Dit terwijl een loonsverhoging in 2014 ook doorwerkt in 2015. Verder stelt de VNG dat het loon van de ambtenaren vanaf 2014 al met 2% omhoog gaat, omdat er afspraken zijn gemaakt over het laten dalen van de pensioenpremies.
Het gaat te ver om alle standpunten van de cao-partijen in deze brief uitgebreid te behandelen. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de website van de VNG (http://www.vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/cao-onderhandelingen/brieven/cao-gemeenten).

De vakbonden hebben eind vorig jaar een brief gestuurd aan alle gemeenten met daarin de oproep om richting de delegatie, die namens de VNG onderhandeld over de cao, een signaal af te geven om met de vakbonden in gesprek te gaan over de belangrijke punten die in het ultimatum vermeld stonden. Door de gemeenten is hier verschillend op gereageerd.

Eind februari 2014 is er opnieuw een overleg geweest tussen de cao-partijen. Helaas heeft dit niet geleid tot een oplossing om uit de impasse rondom de cao te komen. Na het mislukte overleg van februari is er opnieuw een ultimatumbrief gestuurd. Na het verstrijken van het ultimatum halverwege maart 2014 hebben de vakbonden op 2 april een brief gestuurd naar alle gemeenten, gericht aan de voorzitter van het Georganiseerd Overleg, waarin ze hun kant van het verhaal toelichten.
In de brief van 2 april wordt aangekondigd dat de vakbonden actie gaat voeren. Er zijn diverse soorten acties.

  • Ten eerste wordt het lokale Georganiseerd Overleg (GO) per 10 april 2014 opgeschort voor een periode van 3 maanden. Hieronder valt ook het technische en informele overleg. Daar waar de RMU Werknemers betrokken is bij het GO hebben we aangegeven ons neer te leggen bij het besluit van de vakbonden om het overleg op te schorten. Formeel kunnen wij als RMU Werknemers ook niet alleen met de werkgever overleg voeren.
  • Daarnaast worden er waarschuwingsacties gehouden, op 19 mei in Amsterdam en op 2 juni in Den Haag. In Eindhoven en Rotterdam hebben zulke actie al plaatsgevonden.
  • Op 18 juni zal een landelijke staking worden gehouden door de gemeenteambtenaren. Op deze dag is ook het VNG jaarcongres.


Op www.rmu.nu/dossiers/staken kunt u lezen wat u kunt doen in geval van stakingen.

Naast het opschorten van het GO hebben de vakbonden ook een brief gestuurd aan hun leden die in de OR zitten bij de gemeente. In deze brief verzoeken ze de OR’en dringend om geen zaken in behandeling te nemen die eigenlijk door het GO behandeld moeten worden. Dit om te voorkomen dat werkgevers via de OR het GO gaan omzeilen. RMU Werknemers is van mening dat het voor een ondernemingsraad sowieso niet verstandig is te gaan praten over arbeidsvoorwaarden van hun collega’s, maar om dit over te laten aan de professionals, in dit geval het GO ondersteund door externe adviseurs. Dit betekent volgens de RMU niet dat het volledige overleg tussen de OR en de bestuurder moet worden opgeschort. Zaken die normaal gesproken in de OR behandeld worden kunnen in principe gewoon doorgaan.

Visie RMU Werknemers
De RMU Werknemers schrijft in haar Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014 dat de loonruimte van 3,75% aangewend dient te worden voor een verantwoorde, gematigde loonstijging van 2%, afhankelijk van de economische situatie waarin organisaties verkeren. Daarnaast is de RMU Werknemers van mening dat in plaats van de ambtenaren jarenlang op de nullijn houden er beter kan worden nagedacht over het verminderen van het aantal ambtenaren.
De RMU Werknemers vindt dat de verbetering van de koopkracht voor ambtenaren, door de pensioenpremie te verlagen, een sigaar uit eigen doos is.
De RMU Werknemers roept de cao-partijen op om opnieuw, op gelijkwaardige basis, met elkaar in gesprek te gaan om tot een nieuwe cao te komen. Het laten voorbestaan van een situatie waarin de cao is afgelopen is onwenselijk en geeft te veel onzekerheid voor de ambtenaren.

Arne Schaddelee is manager communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Arne Schaddelee: reageren@rmu.nu
Delen