• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

De NOW is opengesteld

03 APRIL 2020

De NOW is opengesteld: komt mijn onderneming in aanmerking en waar moet ik op letten?

Bij het sluiten van de regeling Werktijdverkorting heeft de Minister aangekondigd een alternatief open te stellen. Inmiddels is de regeling bekend en gepubliceerd in de Staatcourant. Dat betekent dat de regeling ook daadwerkelijk van kracht is. We zetten de regeling in 5 onderdelen op hoofdlijnen uiteen, zodat u weet waar u aan toe bent.

1. 90% subsidie loonkosten, voorschot van 80% 2-4 weken na de aanvraag, uitgevoerd door UWV

De regeling is ingericht in de vorm van een subsidie, die wordt uitgevoerd door UWV. De uiteindelijke subsidie bedraagt 90% van de loonkosten, naar rato van de omzetdaling. Daalt uw omzet met 50%? Dan krijgt u 45% van de loonkosten vergoed. Daalt uw omzet minder dan 20%? Dan geldt de regeling niet voor uw onderneming.

Omdat de uiteindelijke subsidieaanvraag ondersteund moet worden met de (daadwerkelijke) omzetcijfers wordt in eerste instantie een voorschot op de subsidie toegekend. Dit voorschot bedraagt 80% van de uiteindelijke subsidie. Bij de toekenning van de definitieve subsidie wordt gecontroleerd of het voorschot juist is vastgesteld en volgt een nabetaling en/of verrekening. UWV heeft op grond van de regeling 13 weken de tijd om daarop te beslissen. De Minister heeft aan de kamer laten weten dat UWV verwacht de voorschotten binnen 2-4 weken te kunnen uitbetalen.

2. Omzetdaling berekenen

Noodzakelijk voor de aanspraak op de subsidie is een verwachte omzetdaling van 20% door een ‘acute terugval’ in de omzet gedurende drie (aaneengesloten) maanden wegens buitengewone omstandigheden. Met die buitengewone omstandigheden wordt gedoeld op het Coronavirus. Werkgevers hoeven niet aannemelijk te maken in welke mate die buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan de omzetdaling.

De omzetdaling wordt bepaald door de omzet in de periode van drie aaneengesloten maanden te vergelijken met de omzet in geheel 2019 (gedeeld door 4). Het procentuele verschil tussen die perioden wordt gebruikt voor de toekenning van het voorschot. Dit cijfer berekent u dus zelf aan de hand van uw eigen prognose. De regeling biedt ruimte om te ‘kiezen’ wanneer de periode van drie maanden ingaat. Respectievelijk 1 maart, 1 april of 1 mei.

Let op: als u eenmaal een keuze heeft gemaakt voor de ingangsdatum van het tijdvak kan dit bij de definitieve aanvraag niet meer worden aangepast! Het is dus van belang om vooraf een zo goed mogelijke inschatting te maken van de periode waarin de omzet procentueel gezien het meest afwijkt van de referteperiode, wachten met aanvragen kan dus lonen.

3. Hoogte van het voorschot

Aan de hand van de door uzelf bepaalde procentuele omzetdaling wordt het voorschot door UWV toegekend. UWV neemt daarbij de bij hen bekende looncijfers over het eerste tijdvak van 2020 tot uitgangspunt. UWV verhoogt het betaalde SV-loon in januari met 30% vanwege de betaalde werkgeverslasten. De berekening van de voorlopige subsidie is dan als volgt: omzetdaling x SV-loonsom januari 2020 x 3 maanden x 1,3 x 0,9 = subsidie NOW. Van dit bedrag verstrekt UWV 80% als voorschot, waarbij een betaling in drie gelijke termijnen kan plaatsvinden.

4. Definitieve aanvraag subsidie

U bent verplicht om binnen 24 weken na het aflopen van het tijdvak een aanvraag in te dienen voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Deze vaststelling vindt plaats door de cijfers over het tijdvak (waarvoor een accountantsverklaring verplicht is(!)) te vergelijken met de referteperiode 2019. Hiermee wordt het uiteindelijke percentage aan omzetdaling vastgesteld.

Verder gaat UWV dan niet langer uit van de loonsom over januari 2020, maar de daadwerkelijke loonsom over het tijdvak van de aanvraag vermeerderd met 30%. Op basis van deze twee getallen stelt UWV de definitieve subsidie vast, die wordt verrekend met het reeds betaalde voorschot. Hierna volgt dan de nabetaling van de overige 20% subsidie.

Let op: als u sinds januari personeel heeft ontslagen en/of contracten niet heeft verlengd kende UWV een te hoog voorschot toe. Dat betekent dat er bij de uiteindelijke vaststelling een teruggaaf betaald moet worden of er geen nabetaling plaatsvindt.

 

Naar de overzichtspagina Coronavirus en Ondernemers 

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

 

Marcel de Jong
Marcel de Jong is Jurist Individuele Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Marcel de Jong een mail: reageren@rmu.nu.
Delen