• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Kamer kritisch over plannen Dekker Onderwijs 2032

15 MAART 2016

Na het conceptadvies eind 2015, waar de RMU sector Onderwijs GOLV ook op reageerde, en de publicatie van het eindadvies Ons onderwijs 2032, sprak de Tweede Kamer op 9 maart over dit onderwerp. Staatssecretaris Dekker ontmoette een kritische Kamer, die vooral haar pijlen richtte op de beoogde vervolgaanpak. Toch krijgt de staatssecretaris fiat om de ontwerpfase 2032 in gang te zetten.

Hoewel Kamerleden het advies in grote lijnen als belangrijke basis waarderen, plaatsten zij ook kanttekeningen. Zo is er weinig aandacht voor het (beroepsgerichte) vmbo in het advies en blijft men huiverig voor het samenvoegen van vakken in domeinen en het invoeren van thematisch gestuurd onderwijs. Dekker stelde de Kamer gerust met de uitleg dat "vakken niet verdwijnen, maar dat het de bedoeling is dat er aan de voorkant meer samenhang ontstaat tussen diverse vakdisciplines in de vorm van domeinen". Ook noemde hij de huidige vernieuwing van het vmbo als goed voorbeeld voor de vervolgfase.

Mislukte onderwijsvernieuwing
Diverse fracties waarschuwden voor een volgende parlementaire enquête over mislukte onderwijsvernieuwingen. Ze benadrukten het belang van het toetsingskader voor onderwijsvernieuwingen van de enquêtecommissie Dijsselbloem zoals draagvlak in het veld, gedegen wetenschappelijke analyse en toetsing en een zorgvuldige implementatie met aandacht voor randvoorwaarden en condities.

De Kamer was eensgezind over de prominente rol van leraren bij de curriculumherziening. Ook ouders en leerlingen moeten nauw betrokken worden. Enkele fracties riepen Dekker via een motie op om de vervolgopdracht niet bij een ontwerpteam maar in handen van de Onderwijscoöperatie, het samenwerkingsverband van bijna alle onderwijsbonden, te leggen. Toch is het volgens de staatssecretaris beter om uit te gaan van een breder draagvlak, hoewel uiteraard maximale betrokkenheid van leraren belangrijk blijft

Oproep sector
Voorafgaand aan het debat riep de volle breedte van het onderwijs veld de Kamer op om voortvarend en eensgezind aan de slag te gaan met het ontwerpen en ontwikkelen van een toekomstgericht curriculum voor het funderend onderwijs. Er wordt geconstateerd dat de opdracht en aanpak van het Platform Onderwijs2032 heeft geleid tot een brede maatschappelijke dialoog over het 'waartoe' van het onderwijs.
Ook benadrukken de gezamenlijke partijen dat het succes van het nieuwe ontwerp staat of valt met de mate waarin scholen, lerarenteams en leraren eigenaar worden van de inhoud van het onderwijs van de toekomst en samen met die omgeving het onderwijs vormgeven. Leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbestuurders dienen daarom een prominente plek te krijgen in het ontwerpproces.

Vervolgaanpak
De kritiek van de oppositie op de vervolgaanpak van staatssecretaris Dekker staat in dezelfde lijn als wat in december in het nieuws kwam. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en oppositiepartijen in de Tweede Kamer hadden toen ook scherpe kritiek op staatssecretaris Dekker. Ze vonden toen dat hij voor onrust zorgt door met allerlei ideeën te komen om het onderwijs te vernieuwen die vervolgens in de prullenbak belanden.
AOb-voorzitter Verheggen verweet Dekker dat hij zonder overleg met de sector plannen naar buiten brengt en daarmee irritatie veroorzaakt. Ze vond dat hij de plannen eerst met werkgevers en werknemers moet bespreken. "Nu gooit hij ballonnetjes op die weleens hard uit elkaar klappen."

Bronnen en verwijzingen:

Delen