• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Maatregelen werkdruk blijven vaag in cao vo

18 APRIL 2014

Na maanden steggelen is er een onderhandelaarsakkoord voor de cao voortgezet onderwijs. “Het was een heel moeilijk proces”, zegt AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Ben Hoogenboom. “Maar we hebben plussen voor jong en oud.” De vakbond Leraren in Actie is negatief.

Van de vakbonden moest de werkdruk omlaag. Voor iedereen. De AOb spreekt in de samenvatting over succes op dit hoofdstuk. Alle leraren zouden volgende de bond een lestaak krijgen van 23 uur. Dat betekent dat ze één lesuur per week minder hebben. Dit is echter in het onderhandelaarsakkoord niet terug te vinden. Wel wordt er gesproken over een persoonlijk budget van 50 uur dat de werknemer kan inzetten, passend bij zijn of haar levensfase of persoonlijke situatie. Voor zover duidelijk is, kan deze 50 uur gezien worden als uitbreiding van het trekkingsrecht dat in de oude cao bestond van 24 uur. Voor starters geldt dit budget de eerste twee jaar niet.

De voetnoot uit de oude cao bij artikel 7.2 lid 3 over de maximale lessentaak van 750 klokuren die zou leiden tot het aantal van 23,8 lesuren per week bij een fulltime aanstelling, lijkt weinig houvast te bieden om concreet aan de slag te gaan met wijzigingen van het taakbeleid wanneer een school een fulltime aanstelling vast zou stellen of vastgesteld heeft op 25 of meer lesuren.

Seniorenregeling
Een wens van de werkgevers was het afschaffen van de Bapo. Hierbij is een compromis gevonden. De seniorenregeling blijft bestaan, maar wordt aangepast. Hoogenboom: “De regeling wordt soberder. De ingangsleeftijd schuift op van 52 naar 57 jaar. Dit komt doordat iedereen langer door moet werken. Wel is er een overgangsregeling voor leraren die nu al 52 jaar zijn.”

Het aantal op te nemen senioren-uren wordt gehalveerd. Mochten leraren toch de 340 uren, zoals vroeger, willen opnemen dan gaat de eigen bijdrage omhoog, legt Hoogenboom uit. “Waar ik blij mee ben is dat er wel het recht bestaat om leraren één dag helemaal uit te roosteren, bij opname van 170 uren.” Al met al kan Hoogenboom de nieuwe seniorenregeling verdedigen. “Het is een faire afspraak. De werkgevers wilden de seniorenregeling het liefst helemaal afschaffen. Dat gebeurt niet. Bovendien wordt een deel van het geld van de bapo ingezet voor werkdrukverlaging voor iedereen.”

Jonge docenten
Blij is Hoogenboom met de afspraken voor jonge docenten. “Versplinterde banen zijn slecht voor het beroep. Daarom is afgesproken dat jonge docenten bij hun eerste aanstelling voor minimaal 0,5 fte in dienst komen”, zegt Hoogenboom. Voor starters is bedongen dat ze in de eerste twee jaar minder lessen geven. Op deze manier moeten jonge leerkrachten in het onderwijs blijven.

Het enige punt waar de sociale partners snel uit waren, was professionalisering. “Wij wilden een basisrecht voor alle docenten. Zij moeten zelf aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling”, zegt Hoogenboom. “Dat is nu geregeld door er tijd en geld voor vrij te maken.”

Loon omhoog
De lonen worden structureel verhoogd met 1,2 procent vanaf augustus 2014. Hiermee wordt een voorschot genomen op het loslaten van de nullijn per 1 januari 2015. Blijkt er meer loonruimte te zijn, dan volgt een tweede loonsverhoging per 1 januari 2015.

Het entreerecht, het bevorderen van leraren in de bovenbouw van havo / vwo naar LD-functies is blijft nog even bestaaan. De regeling vervalt eind juli 2015, behalve voor leraren die net zijn begonnen aan een opleiding.” De partijen overleggen later verder over een alternatieve manier om de doelstelling uit het Convenant Leerkracht uit te werken. 

Tevreden
Al met al is AOb-bestuurder Hoogenboom redelijk tevreden. "Het is belangrijk dat de AOb weer betrokken is bij een nieuwe cao. Dan kunnen we naleving afdwingen." Ook CNV-onderhandelaar Joany Krijt is positief: "Dit resultaat is zwaar bevochten, maar ik ben er trots op. Onderhandelen is geven en nemen, dus er zijn zeker pijnpunten. Maar er zitten voor jong en oud, voor docenten én oop'ers, ook verbeteringen in. Ik leg het resultaat dan ook vol vertrouwen voor aan onze achterban."

De nieuwe cao voortgezet onderwijs wordt nu voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en de werkgevers. Als deze worden overgenomen geldt de cao vanaf 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van één jaar.

Negatief
De nieuwe vakbond Leraren in actie, die zelf niet betrokken is geweest bij het cao-overleg, reageert negatief op het onderhandelaarsakkoord. Met name rond de werkdruk en de salarisontwikkeling ziet deze bond niets positiefs in het akkoord. Jammer is wel, dat men niets zegt over de betaalbaarheid van de eigen ideeën en niet komt met concrete alternatieven.

Modernisering van de seniorenregeling was een voorwaarde voor het vrijkomen van de extra financiëring uit het Nationaal Onderwijsakkoord. Hameren op de verschillen voor de senioren tussen de oude Bapo en de nieuwe regeling heeft daarom iets dubbels.

Pieter Verrips - webredacteur sector onderwijs GOLV


De nieuwe cao voortgezet onderwijs in hoofdpunten:

  • Professionalisering voor iedereen. Alle leraren krijgen een basisrecht om 83 uur en 600 euro te besteden aan nascholing, zoals het volgen van cursussen. Ondersteuners krijgen 40 uur en 500 euro. Deze tijd en dit geld kan vrij door ieder personeelslid worden besteed. Achteraf verantwoordt de docent zich over (de resultaten van) zijn/haar professionaliseringsactiviteiten.
    Door school verplichte scholing komt boven deze minimum-bedragen.
  • Alle lonen gaan per 1 augustus 2014 structureel met 1,2 procent omhoog. De nullijn is van de baan.
  • Het entreerecht blijft dit jaar bestaan. Geef je als leraar op 1 augustus 2014 les in de bovenbouw voor de helft of meer dan de helft van de tijd, dan ga je naar een hogere salarisschaal. Per juli 2015 vervalt dit recht, behalve voor leraren die zijn begonnen aan een opleiding via de Lerarenbeurs.
  • De seniorenregeling blijft bestaan, maar verandert. De leeftijd om senioren-uren om te nemen verschuift van 52 naar 57 jaar. Het aantal op te nemen uren halveert. Voor iedereen die nu 52 of ouder is, komt een overgangsregeling.
  • Jonge leerkrachten moeten voor minimaal 0,5 fte worden aangesteld. Zij hebben nu al 20 procent minder lessen in hun eerste jaar, daar komt bij dat ze ook in het tweede jaar 10 procent minder lessen krijgen.
  • De vijf dagen minder zomervakantie als gevolg van de Wet onderwijstijd worden gecompenseerd met vijf dagen extra verlof met volledige bezoldiging.

Bronnen:

Zie ook:

Delen