• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Minister maakt goede sier met oud nieuws

08 SEPTEMBER 2014

Aan het eind van de zomervakantie kwam het ministerie van onderwijs met een enthousiast nieuwsbericht over investeringen in het onderwijs. Veel media namen het nieuwsbericht over. Nieuws was het echter niet. Het ging vooral om afspraken die maanden eerder al gemaakt waren. Wilde het ministerie met het opwarmen van deze oude prak aan het begin van het nieuwe schooljaar een positief signaal afgeven?

Het ministerie schreef: "De afspraken die zijn gemaakt in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over vernieuwing en verbetering van het onderwijs leveren in totaal een investering oplopend tot structureel €1,2 miljard op. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren. Opgeteld met de middelen die vrijkomen uit het studievoorschot loopt de investering op tot maximaal €2,2 miljard."

De onderbouwing van dit enthousiasme ontbreekt. En het totale bedrag is lang niet zeker. Met name die € 1 miljard die uit het afschaffen van de basisbeurs moet komen ('de middelen die vrijkomen uit het studievoorschot') is zeer discutabel, zo rekende Science Guide ons in juni al voor. Het grootste deel van het geld dat werkelijk investering is, is er niet dankzij de minister gekomen, maar dankzij de oppositiepartijen D66, CU en SGP, de 'constructieve 3', in het Najaarsakkoord.

Professionalisering
De meeste media namen uit het nieuwsbericht van het ministerie het gedeelte over dat gaat over de professionalisering van de werknemers in het onderwijs. "Voor leraren in het po is dit €500 per fte per jaar en twee klokuren per week. Voor docenten in het vo is het 5% van het aantal uren dat een fulltimer jaarlijks werkt en €600." Dat het wat het po betreft gaat om een detail uit de cao voor het po die nog niet definitief was toen het nieuwsbericht verscheen, vermeldt het bericht niet. Wel voegt het ministerie er aan toe dat het geld bovenop de bestaande middelen voor professionalisering komt. Dit is in ieder geval voor het vo aperte onzin. In de oude cao stond dat iedere docent € 500 te besteden had aan scholing. In plaats van deze € 500 is er in de nieuwe cao voor het vo (mei 2014) nu € 600 afgesproken.

Kritiek
Opvallend na de verschijning van het nieuwsbericht was dat er nauwelijks kritiek kwam vanuit het onderwijsveld. Het CNV nam het nieuwsbericht zonder commentaar over. De VO-raad kwam pas op 1 september met een korte reactie. "Vorige week gaven de bewindslieden van OCW in een Kamerbrief een overzicht van de afspraken die zijn gemaakt in de diverse onderwijsakkoorden en -cao’s. Naar aanleiding daarvan berichtten de media over scholingsbudgetten voor leraren en OOP. Er onstond toen enige verwarring: ging het om nieuwe gelden? Dit is nadrukkelijk niet het geval." Vervolgens wordt uitgelegd wat in de cao vo afgesproken is.

De PO-raad verwijst naar aanleiding van het nieuwsbericht vol trots naar het Bestuursakkoord Primair onderwijs. Wel wordt daarbij aangegeven dat het Bestuursakkoord nog niet ondertekend is en er ook over het onderhandelaarsakkoord voor de cao nog gestemd moet worden.

Alleen de AOb reageert kritisch. "Bij de Algemene Onderwijsbond is met enige verbazing kennis genomen van de investeringsbrief die het ministerie van OCW onder media heeft verspreid. In de tekst wordt melding gemaakt van 1,2 miljard aan impulsen voor het onderwijs. ‘Een creatieve optelsom van alle aankondigingen van het afgelopen jaar is blijkbaar ook al nieuws,’ aldus voorzitter Walter Dresscher." Volgens Dresscher heeft het ministerie in een jaar tijd een keer of 12 een verhaal naar buiten gebracht over investeringen in het onderwijs

Met name de po-kant van de brief van het ministerie wordt door de grootste onderwijsbond stevig bekritiseerd, omdat er eind augustus nog geen definitieve afspraken waren. Dresscher: "Die is namelijk nog niet afgekaart: er ligt een principeakkoord tussen de onderhandelaars dat in september wordt voorgelegd aan de leden van zowel de bonden als de werkgevers. Daarbij heeft de opsteller van de brief niet goed gelezen: de ruimte voor professionalisering wordt betaald uit bestaand arbeidsvoorwaardenbudget. Evenmin is er een deal gesloten over 500 euro per personeelslid. Dat wilden wij graag, maar het was volgens de werkgevers onbetaalbaar daar een recht van te maken. Het geld zit in de lumpsum van de schoolbesturen en die kunnen er mee doen wat ze willen. Het ministerie maakt nu goede sier met niet-bestaande afspraken. Daarmee is het een vrij bizarre brief."

Bronnen

Delen