• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

NOW-regeling verlengd met 3 maanden

10 JUNI 2020

Na het eerste economisch noodpakket vanuit het kabinet omtrent de werkgelegenheid in deze corona crisis, wordt de regeling vanaf 1 juni 2020 verlengd. Zij het met enkele aanpassingen. Eveneens wordt het een tegemoetkoming in de loonkosten, en wel over de periode juni, juli en augustus 2020. Het is het streven van het kabinet om het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli a.s. open te stellen. Deze nieuwe regeling wordt NOW 2.0 genoemd.

Subsidie bij tenminste meer dan 20% omzetverlies

Ook in deze regeling is het de systematiek dat werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, bij het UWV een tegemoetkoming voor deze periode kunnen aanvragen. Die tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de mate van het omzetverlies.

Zoals genoemd, gaat het om een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020. Voor dit tweede tijdvak van de regeling wordt als referentiemaand genomen maart 2020.

Elke werkgever die voldoet aan de voorwaarden, kan een aanvraag indienen. Deze aanvraag staat los van de NOW 1.0 aanvraag en is alleen gericht op tegemoetkoming over de maanden juni, juli en augustus 2020.

Wijziging voor seizoenbedrijven

Seizoenbedrijven kunnen nu tussen wal en schip vallen, omdat zij niet kunnen aantonen dat zij omzetverlies hebben ten opzicht van de voorgaande maanden. Terwijl dat juist de maanden zijn waarin de omzet vrijwel jaarlijks nihil is.

Het kabinet is daarin tegemoetgekomen door de maand maart 2020 (ipv januari 2020) als referentiemaand voor de loonsom aan te houden, als basis voor de NOW-subsidie. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij in de maanden maart, april en mei een drie keer zo hoge loonsom had dan in januari.

Werkgevers die al een aanvraag bij het UWV hebben ingediend, welke is afgewezen, zullen door het UWV worden benaderd.

LET OP: de eerste NOW-regeling kon uiterlijk tot en met 5 juni 2020 worden aangevraagd!

Korting subsidie bedrijfseconomisch ontslag

Het kabinet verlangt dat een werkgever met een NOW-subsidie zijn werknemers in dienst houdt. Mocht er toch ontslag worden aangevraagd op grond van bedrijfseconomische redenen, dan wordt de subsidie gekort met 100% van de loonsom van de werknemer(s) waarvoor ontslag is aangevraagd. Onder NOW 1.0 was dat een korting van 150 %
Bij de aanvraag van NOW 2.0 moet de werkgever verklaren dat zij overleg voert met de vakbonden, indien er voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd gaat worden (zoals opgenomen in de regelgeving rondom collectief ontslag). Alle andere wettelijke regelgeving en bescherming rondom ontslag blijft gewoon van toepassing.

Crisisprogramma NL leert door

Nieuw in deze regeling is de inspanningsverplichting die aan werkgevers wordt opgelegd. Juist op het moment dat het werk fors is afgenomen of dreigt te verdwijnen moeten zij namelijk hun werknemers stimuleren om zich bij- of om te scholen. Van deze inspanningsverplichting moeten werkgevers een verklaring afleggen bij de aanvraag van de NOW 2.0.
Het kabinet heeft hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar om de werkgevers en werknemers daarbij te ondersteunen. Werknemers kunnen vanaf juli a.s. kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen via het programma ‘NL leert door’. Dit programma heeft een looptijd van juli tot en met december 2020. Een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan hierop toezien binnen een onderneming.

Forfaitaire opslag voor overige kosten

Omdat werkgevers naast de totale loonsom (totaal van de brutolonen) ook nog andere loonkosten - zoals vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten - hebben, wordt er over de NOW-subsidie een toeslag gegeven om deze kosten te dekken. Deze forfaitaire toeslag wordt in de NOW 2.0 verhoogd van 30 naar 40 procent om ook een bijdrage te leveren aan andere kosten dan de loonkosten.

Dividenduitkering en bonussen aan bestuur

Wanneer er een beroep wordt gedaan op de NOW 2.0, mag een bedrijf over 2020 geen dividend aan haar aandeelhouders uitkeren of als verkapte vorm van dividenduitkering eigen aandelen inkopen. Verder mogen er over 2020 geen bonussen aan het (statutaire) bestuur en de directie worden uitgekeerd. Bonussen aan het overige personeel die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Accountantsverklaring en derdenverklaring

Bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie wordt in twee gevallen een accountantsverklaring verplicht gesteld. Het gaat om bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) van € 100.000 of meer of een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer hebben ontvangen. Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000,- of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor wordt binnenkort een rekentool beschikbaar gesteld.

In situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, kan –steekproefsgewijs – wel controle plaatsvinden. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de informatie die bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie worden verstrekt en moeten zich middels een controleerbare administratie kunnen verantwoorden.

Bedrijven met een voorschot boven de € 20.000 of een vastgestelde subsidie boven de € 25.000 moeten een verklaring van een derde overleggen waarin de omzetdaling wordt bevestigd. Dit mag bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie zijn.

Openbaarmaking

Omdat de NOW een subsidie is en de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparant dient te gebeuren, zullen de naam van een aanvrager, de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie openbaar gemaakt worden. Vanaf eind juni worden deze gegevens op de website van het UWV gepubliceerd.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Bovenop de NOW komt er een belastingvrije tegemoetkoming van vaste lasten voor ondernemers in het MKB uit de getroffen sectoren zoals de horeca en recreatie. Afhankelijk van de bedrijfsomvang, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies (minimaal 30%) kan een MKB’er een tegemoetkoming voor de vaste lasten aanvragen. Voor de komende drie maanden kan dit tot een maximum van € 20.000,-. Deze regeling ziet op getroffen MKB’ers uit de TOGS-regeling.

TOZO 2.0

Naast de maatregelen in de NOW is voor zelfstandigen de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) met enkele extra voorwaarden voor 3 maanden verlengd. Zelfstandigen kunnen hiermee tot eind augustus in aanmerking komen voor ondersteuning in hun levensonderhoud. De volgende voorwaarden gelden voor de nieuwe TOZO-regeling:

  • De toets op levensvatbaarheid wordt geschrapt.
  • In plaats van de toets op levensvatbaarheid wordt er een partnertoets ingevoerd. Als het inkomen van de partner boven het sociaal minimum ligt, komt de zelfstandige niet meer in aanmerking voor de TOZO.

De verlenging van de TOZO is naast het ondersteunen in het levensonderhoud ook bedoeld om zelfstandigen na te laten denken over hun toekomst. Na de ondersteuningsmaatregelen is er sprake van een nieuwe werkelijkheid waar zelfstandigen zich op moeten voorbereiden. De verlenging van de TOZO geeft zelfstandigen hierin de ruimte. De uitvoering van de TOZO blijft bij de gemeente waar de zelfstandige woont.

Delen