• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Onrust over opzeggen cao vo

08 JULI 2015

Na een moeizaam onderhandelingstraject is op 30 juni het overleg over een nieuwe cao in het voorgezet onderwijs (VO) opnieuw vastgelopen. De VO-raad en de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en FvOv waren al geruime tijd met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. De VO-raad heeft na het vastlopen van het overleg de cao, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd.

Volgens de VO-raad waren de grootste struikelblokken de onderwerpen loon en de Wet werk en zekerheid (Wwz). De Raad benadrukt de loonruimte maximaal te willen benutten. In het kader van de Wwz wil de VO-raad onder andere de versobering van de werkloosheidswet bij cao herstellen, mits hierbij de bovenwettelijke uitkeringen hervormd worden. De huidige bovenwettelijke uitkeringen in het vo zijn volgens de Raad hard aan modernisering toe. Op dit moment is het in het voortgezet onderwijs mogelijk dat iemand van 52 jaar die werkloos wordt tot zijn 65e jaar een bovenwettelijke uitkering krijgt. Dat zou niet meer van deze tijd zijn en staat niet in verhouding tot soortgelijke regelingen in andere sectoren.

Ook konden er geen afspraken gemaakt worden over tijdelijke contracten in het onderwijs. De wettelijke lijn van maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar is voor het vo volgens de VO-raad een lastig punt, met name voor tijdelijke vervangers en onbevoegden.

De grootste onderwijsbond, AOb, benoemd enkele gewenste moderniseringen heel concreet. "De werkgevers pleitten onder meer voor het afschaffen van de automatische periodiek, het maximaal oprekken van de termijnen voor tijdelijke benoemingen en het inperken van het individueel transitiebudget dat voor iedere ontslagen werknemer in de toekomst beschikbaar komt."

Opgezegd
Na het vastlopen van het cao-overleg heeft de VO-raad de huidige cao opgezegd. Als reden geeft de Raad op dat ze het gesprek met de bonden wil voortzetten om zo spoedig mogelijk tot nieuwe afspraken te komen. Bij verlenging van de huidige cao zou dat ingewikkelder zijn; dan moet bij een akkoord de bestaande, verlengde cao worden opengebroken.

De bonden waren verrast door deze zet van de werkgeversorganisatie. Zij zien niet in hoe deze actie een bijdrage levert aan goede arbeidsverhoudingen. AOb-onderhandelaar Ben Hoogenboom: "Vooral de verklaring dat de opzegging gedaan is omdat de VO-raad het gesprek met de bonden wil voortzetten om zo spoedig mogelijk tot nieuwe afspraken te komen, valt slecht. Met goede voorstellen kunnen we zo de cao openbreken; daar is niks ingewikkeld aan."

Gevolgen
Volgens de VO-raad verandert er wat betreft de arbeidsvoorwaardelijke rechten van werknemers weinig; deze blijven van kracht door nawerking van de huidige cao. De AOb nuanceert dit. In de komende cao-loze periode kunnen werknemers die per augustus 2015 in dienst treden op andere arbeidsvoorwaarden worden benoemd. "Een voor de sector zeer ongewenste situatie, waaruit een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de werkgeverskoepel blijkt."

Weliswaar dat voor werknemers die al in dienst zijn, de huidige cao blijft gelden. Het zou goed zijn wanneer scholen expliciet aangeven ook voor personeel dat per augustus 2015 benoemd wordt de oude cao te hanteren. Hierin kan de mr van de school een rol spelen.

Bronnen:

Zie ook:
Delen