• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

"Plannen Prinsjesdag missen urgentie"

16 SEPTEMBER 2014

Terwijl in sommige omringende landen de economie voorzichtig weer groeit, blijft het in Nederland haperen, onder andere door het wegzakken van voor Nederland belangrijke exportlanden. De werkloosheid is historisch hoog en vormt een drama voor ieder die het raakt. Daarnaast wordt met name de zorg getroffen door overheidsmaatregelen, waardoor in deze sector tienduizenden banen dreigen te verdwijnen. De RMU mist urgentie en daadkracht in de plannen voor 2015.

Nederland snakt naar een visie en een doortastende aanpak van de economische problemen. Het Kabinet Rutte-II wekt echter de indruk al uitgeregeerd te zijn en blijft hangen in een uitruil van grotere en kleinere deelbelangen. De RMU vindt het hoog tijd dat daadkrachtig en voortvarend gewerkt wordt aan de toekomstplannen, zoals de voorgenomen modernisering van het pensioenstelsel en de herziening van het belastingstelsel. Een analyse van de groeimogelijkheden van de economie, oftewel een ‘groeiagenda’, alleen maar opnemen in de Miljoenennota zet geen zoden aan de dijk. Die groeiagenda moet uitgewerkt worden, wat de RMU betreft reeds in deze kabinetsperiode. Daadkracht is nodig!

Trendbreuk
De RMU is blij met de trendbreuk rond het defensiebudget. Na jaren bezuinigen komt er nu weer wat geld bij. Overigens acht de RMU het noodzakelijk om op termijn het defensiebudget structureel verder op te schroeven. Veiligheid is een kerntaak van de overheid die niet verwaarloosd mag worden.

Belastingspaghetti
Wat de RMU betreft is het Nederlandse fiscale stelsel verworden tot een belastingspaghetti. Het stelsel is dichtgeslibt met talloze regelingen, vrijstellingen en andere fiscale faciliteiten. Het is daardoor complex en fraudegevoelig geworden. Een ingrijpende belastingherziening is hoognodig. De commissie-Dijkhuizen, ingesteld na een motie van SGP-er Dijkgraaf, kwam met een stevig rapport en concrete adviezen hierover. Volgens het CPB zorgen deze plannen voor 142 duizend nieuwe banen, een stijging van de werkgelegenheid met 2,1 procent. Door ideologische en partijpolitieke verschillen is het kabinet tot nu toe niet tot fundamentele keuzes gekomen. De RMU roept het kabinet op dit in tweede helft van de regeerperiode daadkrachtig ter hand te nemen.

Arbeid te duur
Er zijn meer urgente redenen voor fiscale hervormingen. Zo zijn de lasten op arbeid in Nederland veel te hoog. De kosten voor een werkgever zijn bijna driemaal hoger dan het bedrag dat een werknemer uiteindelijk als nettoloon ontvangt. De RMU stelt voor de belasting op werken te verlagen, oftewel het verkleinen van de WIG. Hierdoor wordt het verschil verkleind tussen wat de werkgever betaalt aan een werknemer en wat die op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt. Dan snijdt het mes aan twee kanten:werkgevers nemen meer mensen aan en meer mensen willen werken.
De Franse econoom Piketty toonde in zijn spraakmakende studie over ongelijkheid aan dat arbeid onvoldoende loont. Wat de RMU betreft vergroot de groeiende ongelijkheid de noodzaak om arbeid minder te belasten en kapitaal en (luxe) consumptie juist meer. Belastinghervorming dient daarom in samenhang te gaan met de inkomstenbelasting, die zal omlaag moeten, om verlies in koopkracht tegen te gaan.

Modale kostwinners de klos
Gemiddeld stijgt de koopkracht licht. De RMU vindt het echter pijnlijk dat een deel van de kostwinnersgezinnen opnieuw de klos zijn. Dit jaar gingen de eenverdieners er 1,5 procent in koopkracht op achteruit. In 2015 gaan de meesten er op vooruit, maar de kostwinners met kinderen én met een modaal inkomen leveren 2,75 procent in, onder andere als gevolg van de eerder afgesproken maatregel om de overdraagbare heffingskorting te laten dalen en deze op termijn geheel af te schaffen. De RMU roept op deze jarenlange trend te doorbreken en juist extra te investeren in gezinnen. Als het kabinet deze modale kostwinners in de toekomst wil compenseren, dan moet daar hoge prioriteit aan gegeven worden. Positief is dat alleenstaande ouders met een minimumloon een stevige ondersteuning krijgen, met een plus van 10 procent.

Ouderenparadox
Rond ouderen voltrekt zich een merkwaardige paradox tussen beelden en cijfers. Gevoed door ouderenbonden denken veel ouderen dat zij het gelag betalen. In werkelijkheid worden de arme ouderen, die alleen een AOW en een klein pensioen hebben, ontzien, en de vermogende ouderen moeten inderdaad meedragen in de lasten. De percentages over de langere termijn laten zien dat jongeren veel zwaardere lasten hebben dan de ouderen.

----------

Noot voor redactie

RMU
Postbus 900
3900 AX VEENENDAAL
T (0318) 54 30 30
E info@rmu.nu
I www.rmu.nu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter Schalk, Raad van Bestuur: (06) 54 37 68 56
Chris Baggerman, Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid: (06) 54 37 68 58
Arne Schaddelee, Manager Communicatie: (06) 57 57 21 98

Delen