• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Polderstorm in glas water: 3e jaar WW

08 MEI 2017

Langdurig werklozen krijgen weer recht op een derde jaar WW-uitkering. Deze in 2013 gemaakte afspraak heeft de handtekening van minister Asscher gekregen. Ook de werkgevers zijn nu akkoord gegaan, zij het schoorvoetend. De tijd gaat dringen, willen we dit met terugwerkende kracht laten ingaan per 1 januari 2016…

De RMU is opgelucht dat deze crisis in een notendop tussen werknemers- en werkgeversorganisaties bezworen is. Alle neuzen staan weer dezelfde richting op. Achteraf gezien was het een polderstorm in een glas water. Het is nu tijd om aan de cao-tafels concrete afspraken te maken over de reparatie van het derde WW-jaar. Het is de vraag of dit voor 1 oktober 2017 gaat lukken, om dit nog met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 te laten ingaan. In veel cao’s zijn al wel tekstgedeelten opgenomen, die als modelregeling zijn aangeleverd door de Stichting van de Arbeid (dus ook de werkgevers). Daarin staat vrij helder dat de premie voor de reparatie van het derde jaar WW voor rekening van de werknemer komt.

Wat vindt de RMU?

De RMU vindt het positief dat minister Asscher eindelijk nakomt wat hij in 2013 heeft afgesproken en ook akkoord is gegaan met de uitwerking en de financiële onderbouwing. De tijd dringt echter omdat de VVD geen voorstander was van deze afspraken, maar zich er uiteindelijk wel bij neerlegde. Toch is het nog geen gelopen race, meent de RMU. Allereerst zullen de leden van de vakorganisaties, betrokken bij de cao’s waar deze afspraken in worden vastgelegd, in meerderheid moeten instemmen om hiervoor hun portemonnee te trekken. Daarnaast is het nog maar de vraag of de afspraak in de formatie van het nieuwe kabinet overeind blijft als er voor het definitieve besluit van het demissionaire kabinet (in juni) een nieuw kabinet op het bordes van de Koning staat.

Wat is de achtergrond?

In het regeerakkoord van 2012 werd door het kabinet-Rutte II afgesproken de maximale WW-duur terug te brengen van 38 maanden naar 24 maanden en de opbouw van WW-rechten te versoberen. Hierdoor vindt er vanaf 1 januari 2016 een andere opbouw van de WW plaats en wordt de duur van de WW vanaf die datum ieder kwartaal met één maand teruggebracht tot die uiteindelijk 24 maanden bedraagt. De loongerelateerde uitkering in de WGA (de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is gekoppeld aan de WW. Een kortere WW zorgt dus ook voor een kortere loongerelateerde uitkering WGA. Een zieke werknemer krijgt mogelijk WGA als hij twee jaar of langer ziek is en (in de toekomst) kan werken.

Wat verandert er?

In het Sociaal Akkoord van 2013 werd afgesproken om de versobering te repareren via een 5-jarige (aparte) cao, die per sector moet worden afgesproken. Het is de bedoeling deze cao’s algemeen verbindend verklaren door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waardoor de afspraken bindend opgelegd worden aan de bedrijfstakken. Er is sprake van een uniforme regeling die voor iedereen hetzelfde is. Ook werd afgesproken dat de werkgevers de publieke WW (24 maanden) betaalt en de werknemers de private WW en WGA via een bruto bijdrage aan een fonds. Cao-partijen worden opdrachtgever. Daartoe is een Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) opgericht en is Raet uitgekozen als uitvoerder. De uitkeringsinstantie UWV gaat het fonds gegevens aanleveren om te bepalen hoe lang een werkloze recht heeft op de (aanvullende) private WW-uitkering.

De bruto bijdrage werknemer wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het fonds. De grondslag voor de inning is het brutoloon van de werknemers. Verwacht wordt dat vanaf 2018 werknemers 0,3 procent van het brutoloon aan WW-premie gaan betalen en dat dit percentage gaat oplopen tot maximaal 0,6 procent van het brutoloon in 2022. Voor een modaal jaarsalaris van 37.000 bruto betekent dit jaarlijks ongeveer 110 euro, oplopend tot 220 euro.

Wanneer gaat dit in?

Het is de bedoeling de reparatie met terugwerkende kracht te laten ingaan per 1 januari 2016. Dit kan alleen bij het tijdig tekenen van de 5-jarige cao, voor 1 oktober 2017. In de meeste huidige cao’s zijn al reparatieafspraken gemaakt. Die moeten nu worden omgezet in definitieve afspraken. Per november 2017 zullen de eerste mensen de versobering van de WW en de WGA gaan voelen.

Lees ook: Weer drie jaar WW voor oudere werkloze en Werkgevers akkoord met drie jaar WW, RMU opgelucht

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen