• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Prinsjesdag: RMU pleit voor immateriële waarden

14 SEPTEMBER 2015

De cijfers van Prinsjesdag 2015 stemmen positief, maar tonen slechts een deel van het beeld. De RMU pleit voor een opwaardering van immateriële waarden. De werkelijkheid laat zich immers slechts ten dele vangen in mooie cijfers en koopkrachtplaatjes.

Meer oog voor de overdracht van waarden, in plaats van voor waardeoverdracht. Meer oog voor elkaar, dan voor cijfers. Meer oog voor de waarde van onbetaald werk, dan voor de drang tot eindeloze arbeidsparticipatie. Die focus bepleit de RMU voor 2016.

Waarden
In het onderwijs komt steeds meer aandacht voor de leerlingen en studenten als de ‘waardendragers’ van de toekomst. De overdracht van waarden, met name in het onderwijs, staat daarmee weer meer in de belangstelling. De RMU vindt dit een waarde(n)volle ontwikkeling. Naast het onderwijs, is echter ook het gezin een belangrijke plaats voor de overdracht van waarden. De RMU is er daarom blij mee dat het ouderschapsverlof voor vaders van twee naar vijf dagen gaat.

Koopkracht eenverdiener blijft achter
Daarnaast wil het kabinet 290 miljoen euro extra steken in kinderopvang. Over de verhoging van kinderopvangtoeslag is de RMU heel duidelijk: de RMU pleit er voor dit bedrag via een verhoging van de kinderbijslag te verdelen over alle gezinnen. Dat is eerlijker, want zo krijgen alle gezinnen ruimte voor het maken van eigen keuzes. Bovendien is dit een extra ondersteuning van de koopkracht voor alle gezinnen.
De RMU constateert echter dat de ongelijkheid in belastingdruk tussen kostwinners en tweeverdieners opnieuw toeneemt. De eenverdiener gaat er weliswaar 0,5 procent op vooruit, maar de tweeverdiener ziet zijn koopkracht maar liefst met 3,7 procent toenemen. De RMU roept de politiek op om werk te maken van gelijke koopkracht voor alle soorten gezinnen en het substantiële verschil in belastingdruk tussen eenverdieners- en tweeverdienersgezinnen te laten afnemen.

Werk
De afgelopen jaren zette achtereenvolgende kabinetten steeds weer in op het verhogen van de arbeidsparticipatie. Vaak ging dit ten koste van gezinnen omdat vooral jonge ouders meer betaald werk moesten gaan verrichten. In navolging van de samenleving, krijgt ook de politiek echter weer meer oog voor de waarde van onbetaald werk. Vrijwilligers zijn immers hard nodig om de participatiesamenleving vorm te geven. Om deze trend te versterken stelt de RMU voor om belemmeringen weg te nemen voor werkzoekenden om via vrijwilligerswerk een bijdrage te leveren aan de samenleving.
De RMU vraagt aandacht voor het misbruik van de mazen in de wet rond tijdelijke en vaste contracten. Waar werkgevers en werknemers onderling meer verantwoordelijkheid tonen, dienen jonge werknemers ook reële kansen te krijgen op een vast contract.

Lasten op arbeid naar beneden
Tegelijk is het goed dat de lasten op betaalde arbeid naar beneden gaan. Dit kan zorgen voor extra werkgelegenheid. Immers, het wordt goedkoper om iemand in dienst te nemen. En het zorgt ervoor dat werknemers meer overhouden van hun brutosalaris. Om de kosten daarvan te dekken wil het kabinet (luxe) consumptie en de grote vermogens zwaarder belasten. Dit kan tevens helpen om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan.

Elkaar
De inspanningen om de participatiesamenleving verder te ontwikkelen gaan nog moeizaam, mede doordat deze gepaard gaat met stevige bezuinigingsopgaven. Toch zorgt de omslag naar de participatiesamenleving wel voor een positieve trend. Mensen krijgen weer meer oog voor elkaar. De RMU is er daarom blij mee dat de bezuinigingen op verpleeghuizen iets worden verzacht. Werkers in de zorg staan onder grote druk, daar moet veel meer oog voor komen.

Positief
De teneur van Prinsjesdag 2015 is positiever dan voorgaande jaren. Door financiële meevallers was er binnen de begroting voor 2016 ruimte. De RMU is er blij mee dat er voor gekozen is om deze ruimte in te zetten voor zorg en defensie. Tegelijk roept de RMU op tot financiële discipline. Het moet geen gewoonte worden iedere financiële ruimte altijd direct weer uit te geven.

________________________________________

Noot voor redactie

RMU
Postbus 900
3900 AX VEENENDAAL
T (0318) 54 30 30
E info@rmu.nu 
I www.rmu.nu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter Schalk, Raad van Bestuur: (06) 54 37 68 56
Chris Baggerman, coördinator arbeidsvoorwaarden: (06) 54 37 68 58
Arne Schaddelee, manager communicatie: (06) 57 57 21 98

Delen