• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU betreurt wegvallen draagvlak pensioenplannen

31 MEI 2012
De suggestie van demissionair minister Kamp dat de keuze voor een nieuw pensioencontract slechts marginale verschillen oplevert met het oude pensioencontract is misleidend. De gevolgen worden onderschat en de onzekerheid zal toenemen. De RMU pleit daarom voor een nieuw Pensioenakkoord dat gedragen wordt door het demissionaire kabinet en de sociale partners.

De RMU onderschrijft de plannen van minister Kamp om met nieuwe spelregels voor de pensioensector te komen. Zo kan er meer transparantie komen rondom de aanvullende pensioenen. Het is noodzakelijk dat jongeren en ouderen weten waar ze aan toe zijn bij de verdeling van de financiële risico’s. Tot nu toe is onvoldoende gecommuniceerd over de risico’s en over de gevolgen voor de koopkracht van hun pensioen.

Ingrijpend verschil
Tegelijk waarschuwt de RMU om het kind niet met het badwater weg te gooien bij de keuze voor een volledig nieuw pensioencontract. Kamp wekt ten onrechte de indruk dat er slechts technische verschillen zijn met het bestaande pensioencontract. De pensioenregelingen, gebaseerd op de bestaande contracten zijn namelijk zogenaamde DB-regelingen waarbij DB staat voor Defined Benefits, gegarandeerde pensioenaanspraken. De pensioenregelingen gebaseerd op de nieuwe contracten tenderen naar zogenaamde DC-regelingen (Defined Contributions). Bij deze DC-regelingen staat alleen het pensioenbudget vast. Onder het nieuwe contract weet de werkgever wat hij kwijt is aan pensioenpremie. De werknemer moet maar afwachten wat de pensioenuitkering straks gaat worden.

Draagvlak
Door het Kunduz-akkoord is het pensioenakkoord van juni 2011 opgeblazen. Het is dus sterk de vraag of de sociale partners en de pensioenfondsen zullen kiezen voor het nieuwe contract. De RMU meent dat minister Kamp dit onvoldoende realiseert. Het fundament voor het gebouw van het nieuwe pensioenstelsel en de daaruit voortvloeiende spelregels is vorig jaar gelegd doordat het kabinet met de werkgevers en de vakorganisatie een pensioenakkoord sloten.
De RMU betreurt het dat een moeizaam bereikt pensioenakkoord, om een schamele extra bezuiniging van slechts 144 miljoen euro te realiseren, in het zicht van de haven is gesneuveld.
Tenslotte is minister Kamp veel te optimistisch over het onderbrengen van de uitkeringen en de opgebouwde aanspraken onder het nieuwe pensioencontract, het zogenaamde ‘invaren’. Feitelijk worden de regels nieuwe pensioencontract met terugwerkende kracht van toepassing op de oude opgebouwde rechten in het oude pensioencontract. Daar is maar één oplossing voor: regelen bij de cao door sociale partners.

Delen