• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU: gezin met kinderen betaalt het gelag

15 SEPTEMBER 2009
* Maatregelen opvallend gezinsonvriendelijk
* Nieuwe Toekomstheffing maakt investeringen mogelijk
* Koopkrachtdaling eerlijker verdelen
* Loonmatiging vasthouden

De Miljoenennota spreekt over de “ernstigste economische situatie sinds de jaren dertig”. Werkloosheid, faillissementen en een groot begrotingstekort zijn enkele gevolgen. Ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk. Dit vraagt visie en daadkracht van het kabinet.

De RMU meent dat de wereldwijde financiële en economische crisis ook een morele crisis is. Wat de RMU betreft moet het antwoord op de crisis niet alleen rekening houden met de verhouding tussen markt en overheid. Juist nu moet gesproken worden over morele kwesties als matiging, dienstbaarheid, solidariteit, duurzaamheid en gemeenschapszin.

1. Koopkrachtdaling eerlijker verdelen Door de crisis loopt het financieringstekort op met 36,5 miljard euro per jaar. Ieder uur in 2010 zal er 4,2 miljoen euro meer de schatkist uitgaan dan er binnenkomt. Bezuinigingen zijn daarom noodzakelijk zodra de economie weer aantrekt.
Het is onmogelijk dat de koopkracht voor iedereen toeneemt of zelfs maar gelijk blijft. De staatsschuld is een schuld die iedere Nederlander moet helpen dragen. Nu vasthouden aan behoud van koopkracht voor iedereen betekent dat deze schuld wordt doorgeschoven naar de toekomst. Wat de RMU betreft moet de pijn wel eerlijker verdeeld worden. Dat betekent dat er geen extra nadeel mag zijn voor werklozen, chronisch zieken en gezinnen met jonge kinderen.
Content is de RMU met het voornemen de bonuscultuur in te perken en salarissen in de (semi-) publieke sector te matigen.
De RMU plaatst vraagtekens bij de nu reeds voorgestelde bezuinigingen op re-integratie. Efficiënter omgaan met deze gelden is nodig. Echter, jonggehandicapten (Wajongers) mogen daarvan niet de dupe worden.

2. Opvallend gezinsonvriendelijk Nu pas blijkt uit de cijfers dat gezinnen met kinderen hard worden getroffen. Dit komt door bevriezing van de kinderbijslag, versobering van het kindgebonden budget en verlaging van de kinderopvangtoeslag. Daar komt nog bij de extra afbouw van de overdraagbare heffingskorting. Van een kostwinnersgezin met een modaal inkomen en twee kinderen gaat de koopkracht met 1 procent naar beneden.
Echter, een gezin zonder kinderen, twee werkende partners en een tweemaal modaal inkomen gaat er slechts 0,25 procent op achteruit. De RMU vindt dit een opvallende tegenvaller van een kabinet dat zo inzet op goed gezinsbeleid.

3. Toekomstheffing
De RMU pleit voor een tijdelijke Toekomstheffing op papier en fossiele brandstoffen. Een heffing van 10 eurocent op iedere kilo papier levert de schatkist jaarlijks 79 miljoen euro op. De opbrengsten zouden voor 50 procent gebruikt kunnen worden voor investeringen in het onderwijs. Dit moet een noodzakelijke stimulans geven aan kennis en innovatie in Nederland. De andere 50 procent kan worden gebruikt voor aflossing van de Staatsschuld.

Dat de Toekomstheffing gebruik van papier en fossiele brandstoffen kan terug dringen is een gunstig bijkomend effect voor wat betreft duurzaamheid. De heffing dient zo drie doelen die noodzakelijk zijn voor een gezonde toekomst van de overheidsfinanciën, de economie en het milieu. De heffing kan de vorm hebben van een verrekenbare voorheffing en moet worden ingevoerd zodra de economie aantrekt.

4. Extra steun MKB
Het verheugt de RMU te zien dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Extra steunmaatregelen voor het MKB zijn afgekondigd. Meer inzet op fiscale maatregelen zoals een steuntje in de rug voor bedrijven om de financiering van het MKB te verbeteren, de verruiming van de verliesrekening door bedrijven in de winstbelasting en de vervroegde afschrijving van investeringen. Bedacht dient wel te worden dat dit deels een compensatie is voor de stijging van het werkgeversdeel van de WW-premie in 2010.

De RMU stelt met voldoening vast dat ook in 2010 het werknemersdeel van de WW-premie op nul procent blijft staan. Dit maakt een verantwoorde loonontwikkeling mogelijk. Goed is ook de keuze om deeltijd-WW te behouden. Deze regeling is zowel voor werkgevers als werknemers erg belangrijk.

5. AOW en pensioenen
Op de lange termijn moet er iets gebeuren met de AOW. Alternatieven voor verhoging van de AOW-leeftijd wacht de RMU af. Een verlaging van de AOW-uitkering als alternatief voor verhoging van de AOW-leeftijd is voor de RMU onbespreekbaar.

In dit verband moet er ook aandacht zijn voor stimulering van de arbeidsdeelname onder 55plussers. Dit vereist een cultuuromslag bij werkgevers. Het beeld dat oudere werknemers per saldo minder productief en meer ziek zijn klopt niet. Een deel van deze groep heeft het moeilijk om de arbeidsmarkt te betreden.
Delen