• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU: hetze tegen weigerambtenaren ongeoorloofd

09 AUGUSTUS 2011

​De RMU vindt het een zorgelijke ontwikkeling, dat de gemeente Groningen heeft aangegeven in 2014 de contracten van drie Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (Babs) niet te verlengen, omdat ze op grond van hun christelijke levensovertuiging weigeren een zogenaamd homohuwelijk te sluiten.

Feitelijk worden deze ambtenaren gedwongen om werkzaamheden te verrichten die ingaan wat God in de Bijbel van hen vraagt. Als ambtenaren gewetensbezwaren hebben tegen het sluiten van een zogenaamd homohuwelijk, dan is dat jammer, is de redenering van de gemeente Groningen.

De RMU betreurt deze rigide houding ten zeerste. Het is buitengewoon schrijnend dat een gemeentebestuur geen ruimte laat voor gewetensbezwaarden. Dit is in strijd met de Grondwet. De grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van godsdienst laat nadrukkelijk ruimte om een beroep te doen op het gewetensbezwaar. De gemeente Groningen als goed werkgever mag geen onderscheid maken op grond van een godsdienstige overtuiging. De gemeente Groningen heeft niet het recht om grondwettelijke vrijheden om zeep te helpen door het functioneren van christenen in het ambt van de burgerlijke stand feitelijk onmogelijk te maken. Tijdens de behandeling van de Wet openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht is in het Parlement expliciet ingegaan op de positie van gewetensbezwaarde ambtenaren. De staatssecretaris heeft toen op vragen van christelijke fracties ondubbelzinnig aangegeven dat gemeenten naar oplossingen dienen te zoeken waardoor gewetensbezwaarden niet belast zouden worden met de voltrekking van zogenaamde homohuwelijken. Recentelijk heeft minister Van Bijsterveldt in de Tweede Kamer tijdens een emancipatiedebat betoogd dat ambtenaren, die vanwege hun geloof moeite hebben met het voltrekken van een zogenaamd homohuwelijk, dat moeten kunnen weigeren.

Duidelijk is hier te zien dat er sprake is van botsende grondrechten; het gelijkheidsbeginsel versus het beginsel van godsdienstvrijheid. Een botsing die onontkoombaar is, omdat beide grondrechten voortkomen uit te onderscheiden beginselen. Het gelijkheidsbeginsel komt voort uit de Verlichting, waarbij mensenrechten als instrumenten tot emancipatie kunnen worden gehanteerd. De godsdienstvrijheid gaat terug tot de Reformatie en beoogt juist het afzien van ingrijpen van de overheid en het waarborgen van geestelijke vrijheid.

De RMU roept de ministers Donner en Van Bijsterveldt op om waar te maken wat hierover in het regeerakkoord VVD-CDA is opgenomen: ‘De grondwettelijk verankerde godsdienstvrijheid omvat alle godsdienstvrijheid en levensovertuigingen’.

Lees ook:
> http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/kritiek_op_weren_van_bezwaarde_ambtenaar_1_580494

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Chris Baggerman, Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid: (06) 54 37 68 58
RMU
Postbus 900
3900 AX VEENENDAAL
T (0318) 54 30 30
E info@rmu.org
I www.rmu.org

Delen