• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016: Economie ≠ alles

05 NOVEMBER 2015
  • Presentatie RMU Nota 2016 op DV 10 december om 15.30 uur in Den Haag
  • Eerste exemplaar voor SER-voorzitter Mariëtte Hamer
  • Nota zowel jarig als totaal vernieuwd


De 25e RMU Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid heeft een bijzondere titel: Economie ≠ Alles. Inderdaad, economie is niet alles, en de titel kan ook worden omgekeerd: Alles ≠ Economie. Dat is de grondtoon van de Nota 2016.

Mediation
Op de werkvloer zijn goede arbeidsverhoudingen heel belangrijk. De RMU staat voor het harmoniemodel. Bij problemen eerst kijken of men er met elkaar uit kan komen. De RMU komt daarom in de Nota met het voorstel om mediation voortaan (deels) te vergoeden. Dat is beter dan met elkaar een rechtsgeding aan te gaan. Ook in de arbeidsverhoudingen moeten we de vrede bewaren en het goede voor elkaar zoeken.

Werk moet lonen
De RMU constateert dat een alomvattend pakket belastinghervormingen, zoals door verschuiving van directe naar indirecte belastingen, politiek onhaalbaar was. Nu worden de echt noodzakelijke maatregelen naar de toekomst geschoven. De RMU vindt dat een gemiste kans. In plaats daarvan besluit het kabinet om een lastenverlichting van 5 miljard euro aan de burger te geven, vooral voor koopkrachtverbetering en voor banengroei. De RMU vindt het goed dat de lasten op arbeid omlaag gaan. Het wordt goedkoper om iemand in dienst te nemen en werknemers houden meer over van hun brutosalaris. Werken moet immers ook lonen.

Participeren
Betaald werk is echter niet alles. De RMU vraagt aandacht voor de waarde van onbetaald werk, en is dan ook content met de aandacht voor de participatiesamenleving. Niet om meer mensen aan betaald werk te krijgen, maar als middel om dienstbaar te zijn in de samenleving. In je baan, door mantelzorg, door studie of door zorg in het gezin. De RMU vindt dat mensen in de participatiesamenleving keuzevrijheid moeten hebben. Vandaar het pleidooi voor een eerlijker belastingsysteem, waardoor de eenverdiener niet ‘gestraft’ wordt voor zijn keuze, en waardoor de tweeverdiener geen ‘dwangarbeider’ wordt.

Loonwens
De loonruimte wordt door de RMU op een consistente wijze berekend. Een deel van die loonruimte kan besteed worden aan de salarissen, met als doel om de koopkracht op peil te houden. De RMU legt geen looneis neer, maar spreekt van een loonwens. Bij een loonruimte van 2,9 procent denkt de RMU voor 2016 aan een gedifferentieerde loonwens van 2,2 procent. Dan blijft er nog 0,7 procent over voor scholing, duurzame inzetbaarheid en innovatie.

Overhandiging en debat
Dit jaar verschijnt de 25e RMU Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid. Tevens is het concept van de Nota volledig gewijzigd. Vanwege de verjaardag en vernieuwing zal de overhandiging een extra feestelijk karakter hebben. Peter Schalk, Raad van Bestuur van de RMU, zal het eerste exemplaar overhandigen aan mevrouw Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Aansluitend is er een debat onder leiding van Riekelt Pasterkamp. Hieraan zullen leden van de commissie Arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU deelnemen, waaronder RMU coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Chris Baggerman.

De overhandiging vindt plaats op DV donderdag 10 december om 15.30 uur in Internationaal perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te ’s-Gravenhage.

De RMU is een christelijke vakorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen met zo’n 17.000 leden. Jaarlijks behartigt zij ruim 5.000 zaken van leden en komt ze op voor maatschappelijke belangen.


________________________________________

Noot voor redactie

RMU
Postbus 900
3900 AX VEENENDAAL
T (0318) 54 30 30
E info@rmu.nu
I www.rmu.nu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Chris Baggerman, Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU: 06 – 54 37 68 58

Delen