• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU pleit voor hervorming pensioenstelsel

18 AUGUSTUS 2010
Het rigoureuze ingrijpen van minister Donner toont de ernst van de situatie aan bij de 18 pensioenfondsen en de broosheid van het economisch herstel van ons land, Chris Baggerman namens de RMU bestuurslid bij het pensioenfonds Super de Boer. Om te voorkomen, dat jongeren in de toekomst het gelag gaan betalen is de ingreep te rechtvaardigen.

De dekkingsgraad van genoemde fondsen is onder de kritische grens van 90 procent gekomen. Tegenover iedere 100 eurocent aan pensioenverplichting staat een bezit van 90 eurocent. Met andere woorden, zij keren momenteel pensioen uit waarvoor onvoldoende dekking bestaat. Dat leidt tot een oplopend financieringstekort. Onder deze omstandigheden kunnen er maar aan drie knoppen gedraaid worden:
• Een hogere premie voor de werknemer en/of bijdrage van de werkgever (nagenoeg uitgesloten omdat een doorsnee werknemer nu al één dag per week betaalt aan zijn pensioen terwijl de werkgever doorgaans daar nu al twee dagen bij moet leggen);
• Achterwege laten van indexatie. Dat biedt ook geen soelaas meer omdat veel besturen van pensioenfondsen reeds besloten hebben om indexering geheel of gedeeltelijk achterwege te laten;
• Korten van de pensioenuitkering, het zogenaamde afstempelen.

In het licht van deze omstandigheden bepleit de RMU hervorming van het pensioenstelsel en is zij voorstander van een kader waarin de kosten van de werkgever en van de werknemer blijven passen. Naast de maatregelen die in het verleden zijn genomen (afschaffing prepensioen, van eindloon naar middelloon, invoering kostenplafond) zou de RMU een volgende stap willen zetten in de vorm van een CDC-regeling (Collectieve Defined Contributions). Deze regeling voorziet nog steeds in pensioenaanspraken, maar de pensioenlast wordt bijvoorbeeld voor 5 jaar vastgelegd. Als de premie binnen die termijn niet voldoende blijkt te zijn, wordt de pensioenregeling versoberd. Voorbeelden zijn de pensioenregelingen van Akzo Nobel en Nutreco. Daar is voor een langere periode afgesproken dat kosten respectievelijk maximaal 22 en 29,4 procent van de pensioengrondslag (salaris minus franchise) mogen bedragen.
Delen