• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU: praat cao’s ambtenaren uit impasse

24 JUNI 2015

Namens de RMU was ik dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Daar was, op initiatief van de ChristenUnie, een hoorzitting georganiseerd over de impasse rond tal van ambtenarencao’s. Andere vakbonden kondigden aan dat het tijd is voor harde acties. De RMU ziet echter maar een uitweg en dat is die van de dialoog.

Tijdens een congres van de VVD veroordeelde premier Rutte in stevige bewoordingen de ‘Dikke IK’ mentaliteit. Hij riep ondermeer werknemers op tot een hogere arbeidsmoraal. Met enige regelmaat roept minister Asscher werkgevers op tot goed werkgeverschap. Bijvoorbeeld waar het gaat over het tegengaan van werkstress en het bieden van vaste contracten. Van een overheid die zich – wellicht volkomen terecht – bedient van zulke stevige, moralistische uitspraken mag je het goede voorbeeld verwachten. Het stellen van goede voorbeelden is immers vele malen sterker dan duizend mooie woorden.

De praktijk is helaas anders. En dat spijt de RMU dubbel. De RMU is niet alleen een vakorganisatie waarvan werknemers lid zijn, maar zo’n 10 procent van onze 17.000 leden is werkgever. Van beide kanten is de huidige patstelling te betreuren.

Natuurlijk, de overheid moest de laatste jaren stevig bezuinigen. Iedereen begrijpt dat de overheid ook in het eigen vlees moest snijden. Het bevriezen van ambtenarensalarissen is in zo’n situatie een pijnlijke, maar te verdedigen maatregel. Veel werkgevers zijn ook stevig geraakt door de crisis en ook in het bedrijfsleven hebben veel werknemers loon moeten inleveren.

Het is echter in ons polderland goed gebruik om over loonmaatregelen afspraken te maken in cao’s. Dat er voor sommige ambtenaren nu al jaren geen cao kon worden afgesloten, ervaren veel ambtenaren als een gebrek aan waardering.
Daar bovenop spelen nog drie zaken een rol:

  1. Geen loonsverhoging, zelfs geen inflatiecorrectie. Inflatie gaat ambtenaren niet voorbij, feitelijk gaat hun koopkracht dus al jaren achteruit. Dit terwijl tal van sectoren, en inmiddels ook gemeente- en provincieambtenaren wel loonsverhogingen kregen. Overigens becijferde het CPB een paar jaar geleden dat de nullijn voor ambtenaren op termijn helemaal geen besparing oplevert.
  2. In de loop van de jaren zijn er veel en ingewikkelde regelingen ontstaan. Soms met een goede reden. Steeds vaker klinkt de roep om dit rigoureus af te schaffen. De RMU snapt wel het achterliggende sentiment, maar hiermee doe je mensen geen recht. De oplossing ligt meer in het vereenvoudigen van regelingen.
  3. Ambtenaren krijgen continue signalen dat het overheidsapparaat verkleind moet worden en dat het wel een tandje minder kan. Veel ambtenaren hebben hun functie echter niet zelf verzonnen, ze zitten er om uitvoering te geven aan overheidsbeleid dat democratisch is vastgesteld. Wie minder ambtenaren wil, zal dus het mes moeten zetten in taken, regels en beleid.

Recente reorganisatieplannen bij de Belastingdienst zijn zo’n miskleun. Eerst krijgt de Belastingdienst meer en fraudegevoeliger taken erbij met een enorme werkdruk tot gevolg, vervolgens komt er een aankondiging dat er wel 5.000 arbeidsplaatsen weg kunnen…

Ook in de politiewereld staan de zaken al heel lang op scherp. De RMU snapt de grote frustraties van politiemensen, alhoewel wij wel moeite hebben met al te wilde acties en stakingen. Om daar de impasse te doorbreken kwam de RMU al in april met het voorstel om de Amsterdamse burgemeester Van der Laan als mediator in te schakelen. Hij is als korpsbeheerder wel betrokken, maar geen partij in het conflict. Bovendien heeft hij veel juridische kennis en stevige ervaring als bemiddelaar.

Er moet uit de impasse worden gekomen. Daarbij is het goed om zich te realiseren dat tot 2020 zo’n 30 procent van de ambtenaren wegens pensionering vertrekt. Het is voor de overheid dus zaak dat ze in beeld blijft als een aantrekkelijke werkgever!

Om uit de impasse te komen zien wij drie aandachtsgebieden:

Primaire arbeidsvoorwaarden

Een substantiële loonsverhoging is echt nodig. De RMU ziet voor 2015 een loonruimte van 2,5%, te verdelen over salaris, en daarnaast voor scholing, duurzame inzetbaarheid en innovatie; wij zien niet in waarom deze loonruimte niet van toepassing zou zijn op de sector van de rijksambtenaren.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Opstellen van een protocol voor de toekomstige cao-besprekingen, om te bezien op welke wijze op termijn vereenvoudiging van allerlei regelingen kan worden doorgevoerd.

Attitude en sfeer

Met wederzijds respect komen tot goede verhoudingen. Respect voor de wederzijdse posities, respect voor het werk dat op alle niveaus binnen de overheid wordt verricht.

Laat ambtenaren weer trots zijn dat ze de publieke zaak mogen dienen. Goede dienstverlening aan de burger en de kwaliteit van het werk is een belangrijke motivatie voor werknemers. Dit vraagt heldere keuzes, open onderhandelingen en een open mind.
De RMU roept alle partijen op om snel weer aan tafel te gaan.

Arne Schaddelee was manager communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu
Delen