• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU vreest juridisering arbeidsrecht

04 JUNI 2014

Als de senaat volgende week haar instemming verleent aan de Wet werk en zekerheid zijn ingrijpende veranderingen rond het ontslagrecht definitief. De nieuwe Wet werk en zekerheid werd deze week behandeld in de Eerste Kamer. Hiermee is de laatste hobbel genomen in een lang traject. Een traject met veel maatschappelijke discussie waarbij de regering akkoorden sloot met zowel sociale partners als oppositiepartijen. Ook de RMU blies hierin haar partij mee.

In de kern vinden er op een drietal terreinen aanpassingen plaats: het ontslagrecht, verkorting duur WW-uitkering en versterking van de positie van flexkrachten.

Flexkrachten
Het is positief dat werkgevers niet meer eindeloos tijdelijk werk mogen aanbieden. Na drie tijdelijke contracten in twee jaar (voorheen drie jaar) moeten werknemers een vast contract krijgen. Het wordt moeilijker om de zogenaamde ‘draaideurconstructie’ toe te passen: na drie tijdelijke contracten volgt drie maanden wachten, om vervolgens weer drie tijdelijke contracten aan te bieden. In de nieuwe situatie mag tussen de drie tijdelijke contracten maximaal zes maanden zitten.

WW
De RMU is voorstander van een hervorming van de WW, met als doel de arbeidsmarktfunctie te versterken. De RMU meent echter dat dit niet alleen in het teken moet staan van besparingen, namelijk door de WW uitkeringsduur te verkorten van 38 maanden naar 24 maanden. Omdat de kansen om werk te vinden na één jaar werkloosheid snel dalen, is de RMU van mening dat de WW meer zou moeten stimuleren tot het zoeken naar en het aanvaarden van werk. Daarom kiest de RMU voor een andere prikkel, bijvoorbeeld door niet de WW duur aan te tasten, maar wel de uitkeringshoogte. De hoogte van de WW uitkering zou na het eerste jaar, ieder half jaar met 10 procent moeten dalen met als absolute ondergrens het sociaal minimum: 70 procent van het minimumloon. 

Ontslagrecht
De RMU vreest dat regels en procedures een nog grotere rol gaan spelen. Regels lijken niet eenvoudiger, maar juist ingewikkelder te worden. De nieuwe mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een ontslag tot aan de Hoge Raad toe, leidt tot juridisering van het arbeidsrecht. Vooral advocaten zullen hier garen bij spinnen. Al met al zijn dat ontwikkelingen die nadelig kunnen uitpakken voor werkgever en werknemer. Het zal bovendien leiden tot een nog grotere vraag naar juridische ondersteuning bij de RMU. Daarom is de insteek van de RMU altijd geweest: wel vereenvoudiging, maar geen versoepeling. De RMU houdt de concrete uitwerking en de gevolgen van deze ingrijpende stelselherziening nauwlettend in de gaten en zal niet schromen om misstanden tijdig aan te kaarten.

Delen