• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Ruimer verlof na geboorte kind

22 FEBRUARI 2018

De verlofmogelijkheden voor ouders bij de geboorte van een kind wil het kabinet uitbreiden. Nu krijgen vaders na de geboorte nog twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf volgend jaar een hele week. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken.

Dit heeft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag aangekondigd in een wetsvoorstel. De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling.Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon.

Het voorstel van het kabinet gaat niet zo ver als het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Dit adviesorgaan wil dat partners in het eerste jaar na de geboorte van hun kind maximaal zes weken betaald verlof kunnen opnemen. Ook moeders moeten (naast het bestaande, betaalde zwangersschaps- en bevallingsverlof) van deze regeling gebruik kunnen maken. De kosten van deze verruimde verlofregeling moet de overheid betalen.

De SER stelt dat het huidige onbetaalde ouderschapsverlof moeders beperkt om te (blijven) werken. Vooral in het eerste half jaar na de geboorte van een kind maken ouders keuzes voor bepaalde arbeids- en zorgpatronen, die ze vervolgens blijven handhaven. De SER wil een gelijkere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen. de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen. Ook Koolmees stelt er voor te willen zorgen dat het opnemen van geboorteverlof normaal wordt.

Wat vindt de RMU?

1. Geen dwang tot arbeidsparticipatie, maar vrijheid voor eigen keuzes ouders

De RMU is een voorstander van verruiming van het ouderschapsverlof, maar wijst de motivatie van de SER af. Wat de SER eigenlijk wil, is de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren en de verdeling van zorg en arbeid tussen mannen en vrouwen gelijk trekken. Natuurlijk is de opvoeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, maar zij moeten alle ruimte krijgen om zelf te kiezen hoe zij zorg en arbeid in het gezin verdelen.

2. Ruimer ouderschapsverlof is uitkomst

Uitbreiding van de mogelijkheden voor ouderschapsverlof zou voor veel jonge ouders een uitkomst zijn. Ouders van pasgeboren kinderen krijgen zo meer tijd om zorg en arbeid beter op elkaar af te stemmen. Dat is zonder meer winst voor ouder en kind. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het voor kinderen gedurende hun eerste levensjaar het beste is om thuis verzorgd te worden. De stress van opvang elders kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Investeren in jonge kinderen is daardoor ook investeren in de samenleving als geheel.

3. Betaald ouderschapsverlof is goed, maar wie betaalt het?

Ook zet de RMU vraagtekens bij de voorstellen van de SER voor de bekostiging van het betaalde ouderschapsverlof. De meest objectieve en solidaire regeling zou zijn om de geldpot voor de kindregelingen hiervoor te gebruiken. En geef ouders een gelijk deel voor elk kind, ongeacht zij van kinderopvang gebruik maken. Daarnaast roept de RMU werkgevers en werknemers op om met de overheid nadere afspraken te maken over eventueel betaald ouderschapsverlof, zoals in het onderwijs, waar een deel van het ouderschapsverlof betaald verlof betreft. De RMU pleit ervoor de ouderschapsverlofkorting te laten voortbestaan. Zodoende krijgen ook ouders die van hun werkgever geen (gedeeltelijke) doorbetaling krijgen tijdens het ouderschapsverlof, een financiële compensatie.

4. Langer kraamverlof voor vaders

De RMU vindt het een goede stap om het kraamverlof met drie betaalde verlofdagen uit te breiden, zodat dit verlof in de toekomst totaal vijf dagen betaalde dagen zal zijn. Uit onderzoeken blijkt immers dat een langer vaderschapsverlof zorgt voor een betere balans tussen gezin en werk voor zowel vader als moeder. De RMU pleit daarbij wel voor voldoende ruimte voor flexibiliteit en het maken van eigen, passende keuzes, zodat vaders bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om deze drie dagen op te nemen nadat de kraamzorg is afgelopen.

Lees hier hoe de RMU de balans zoekt tussen gezin en werk.

Delen