• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Sociaal Plan woningcorporatie Tablis ondertekend

21 AUGUSTUS 2017

Vakorganisaties RMU, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen hebben maandag 21 augustus 2017 het Sociaal Plan ondertekend met woningcorporatie Tablis Wonen, waarover kort voor de zomervakantie overeenstemming is bereikt. Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen, maar zijn niet uitgesloten. De RMU is positief over het resultaat, de leden hebben unaniem ingestemd met het Sociaal Plan.

Ook de Ondernemingsraad (OR) heeft advies uitgebracht over de voorgenomen herstructurering, waarvoor inmiddels de Raad van Commissarissen haar toestemming heeft verleend.

De RMU heeft samen met de vakorganisaties FNV en CNV onderhandeld over een Sociaal Plan om de sociale gevolgen van de reorganisatie bij Tablis Wonen op te vangen. De woningcorporatie in Sliedrecht kondigde in april 2017 een grote reorganisatie aan nadat accountants- advieskantoor KPMG Tablis Wonen had doorgelicht. Er zou zo’n 850.000 euro moeten worden bezuinigd. Het streven zou zijn om in 2020 een Triple A status te hebben als woningcorporatie.

De vakorganisaties hebben samen met de directie van Tablis een akkoord bereikt over een Sociaal Plan dat een looptijd heeft van drie jaar (1 juni 2017 – 1 juli 2020). Het uitgangspunt van het akkoord is om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen, maar het is niet uit te sluiten. Tablis dient zich tot het uiterste in te spannen om herplaatsing van boventallige werknemers binnen en buiten de organisatie mogelijk te maken.

Belangrijkste resultaten

1. Herplaatsing boventallige werknemers

Tablis spant zich tot het uiterste in om boventallige werknemers te herplaatsen binnen de organisatie. Als er sprake is van een uitwisselbare functie volgt de medewerker zijn werk. Als er sprake is van een passende functie en er komen meerdere medewerkers voor in aanmerking, dan krijgt de werknemer met de meeste dienstjaren voorrang. Middels een ontwikkelassessment worden de plaatsingsmogelijkheden individueel op een zo objectief en transparante wijze vastgesteld. Indien bij- of omscholing noodzakelijk is, betaalt Tablis de eerste zes maanden.

2. Outplacementregeling

Elke werknemer ontvangt een budget van 5000 euro om een eigen outplacementbureau te kiezen. Dit is maximaal zes maanden geldig als doorbetaalde dienstbetrekking, inclusief de voor medewerker geldende opzegtermijn. Werknemers kunnen ook kiezen voor een door Tablis geselecteerd outplacementbureau. Tijdens de mobiliteitsfase kan de boventallige werknemer worden vrijgesteld van werkzaamheden. In overleg met het outplacementbureau kan dit traject met drie maanden verlengd worden, maar dan is er geen sprake meer van een doorbetaalde dienstbetrekking.

3. Plaatsmakersregeling

Elke werknemer die niet boventallig is verklaard, kan plaats maken voor boventallige medewerkers in dezelfde categorie uitwisselbare functies. Tablis bepaalt of van dit aanbod gebruik wordt gemaakt. De afvloeiingsvergoeding is volgens de Kantonrechtersformule met correctiefactor 0,7 en een maximum van 181.000 euro en wordt berekend op basis van de leeftijd en arbeidsduur van diegene die plaatsmaakt.

4. Behoud salaris bij aanvaarden passende functie

Bij het aanvaarden van een passende functie behoudt de werknemer het recht op het oude maandsalaris (maximaal één loonschaal lager) en het perspectief van de schaal van zijn oude functie.

5. Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule. De  hoogte is afhankelijk  van het moment van uitdiensttreding, na mededeling van boventalligheid. Bij het direct na het moment van boventalligheid uitdiensttreden geldt een correctiefactor van 0,7 plus drie maandsalarissen met  een maximum van 181.000 euro. Bij uitdiensttreding gedurende de periode van outplacement geldt een correctiefactor van 0,8 plus twee maandsalarissen met een maximum van 181.000 euro. Aan het einde van de zes maanden outplacementperiode uitdienstteding geldt een correctiefactor van 1,0 met een maximum van 181.000 euro.

RMU blij met akkoord

Chris Baggerman, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid en onderhandelaar namens de RMU, is blij met het akkoord. "Tablis Wonen is een financieel sterke woningcorporatie. Maar er breekt wel een onzekere periode aan, omdat de organisatieontwikkeling gaat plaatsvinden over een periode van twee á drie jaar. Dat kan betekenen dat sommige medewerkers op korte termijn boventallig verklaard kunnen worden, terwijl andere medewerkers in de loop van 2019 of zelfs 2020. De vraag is wat dit doet met de motivatie van medewerkers."

Op 4 september 2017 vinden er gesprekken plaats met alle medewerkers van Tablis Wonen.

Klik hier om het Sociaal Plan te downloaden.

Lees ook: Handtekening onder sociaal plan bij Tablis (Reformatorisch Dagblad)

Delen