• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Ter overdenking: Echoscopie

25 NOVEMBER 2015

In Prediker 11 vers 5 staat: “Zoals u niet weet, welke de weg van de wind is of hoedanig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw, zo weet u het ook werk van God niet, Die het alles maakt.” Maar tegenwoordig kunnen ze met echoscopie wel weten hoe de beenderen van de ongeboren vrucht zijn. Geldt nu dit woord van Prediker niet meer?

We moeten twee dingen goed onderscheiden. In de eerste plaats gaat het om de uitspraak: u weet het werk van God niet. Deze uitspraak heeft Salomo verduidelijkt door twee voorbeelden of vergelijkingen uit het rijk der natuur: de wind en het embryo. In die dagen waren dat duidelijke vergelijkingen, want men wist hoegenaamd niets van de weg van de wind en van de ligging of vorming van de beenderen in de buik van een zwangere vrouw. In onze tijd is er meer kennis van zowel de wind en alles wat met het weer te maken heeft, als ook van het ongeboren leven. Maar dat betekent niet, dat de vergelijking van toen niet duidelijk of niet waar meer is. De uitspraak die uiteindelijk wordt gedaan is: u weet Gods werk niet! En deze uitspraak blijft waar.

In de tweede plaats is het nog maar de vraag of de vergelijking van Prediker 11 niet meer geldt. Want al weten mensen door echotechnologie en andere middelen veel van de ligging van het ongeboren leven en van allerlei afwijkingen daarvan, toch weten ze nog niet de helft van de vorming en de gang van het ongeboren leven. Er blijft ook met toegenomen wetenschappelijke mogelijkheden nog heel veel verborgen. En dat geldt ook van het weer en de weg van de wind. Dus al heeft de mens in onze eeuw verdere toegang tot deze geheimen dan ooit te voren, dat neemt niet weg dat hierin nog steeds heel veel geheim is, onbekend, verborgen. En daarom kunnen we de vergelijkingen die Salomo gebruikt om te zeggen, hoe weinig wij van Gods weg weten, nog steeds ten volle handhaven.

De statenvertalers betrekken dit vers en het voorgaande (wie op de wind acht geeft, zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, zal niet maaien) op het uitdelen van aalmoezen. En het is goed om ons erop te bezinnen of wij dit in praktijk wensen te brengen. Lees kanttekening 15: u kunt Gods regering niet weten, ook niet wat Hij in Zijn alwijze raad besloten heeft, hoelang u uw goederen zult hebben. Laat daarom uw onnutte zorg varen en doe aan armen goed, zolang God u het leven en de mogelijkheid geeft.

Misschien vraagt iemand nu of in zwangerschap wel gebruik gemaakt mag worden van echoscopie. Ga je dan niet tegen dit vers in? Het is goed ons af te vragen of al die medische dingen nuttig en nodig zijn, en of ze geoorloofd zijn. Denk aan vruchtwater­punctie. Deze is alleen zinvol, wanneer een eventuele afbreking van de zwangerschap niet bij voorbaat wordt uitgesloten. Wanneer wij echter vanuit eerbied voor de Schep­per van het ongeboren leven dit afwijzen, heeft vruchtwa­terpunctie geen zin en moeten we er niet aan beginnen.

Met echoscopie ligt dat anders. Maar nog blijft de vraag of wij, die als christenen in God geloven en Hem als onze Vader vertrouwen, gebruik moeten maken van alle dingen die de medische wereld ons aanreikt. Of is er ergens een halt? Ik weet het antwoord op deze moeilijke vraag niet. Wel weet ik, dat we in de vreze des HEEREN moeten waken voor automatisme: heel de wereld doet het en dus doe ik het ook. Of: dit middel kan nuttig zijn en daarom maak ik er gebruik van. Is dat een goede stelling? Of is er bij oprechte godvrezende mensen ook nog een andere overweging? Namelijk: past dit middel, medicijn, therapie, operatie, techniek binnen de vreze van Gods Naam? Of kan ik het daarmee niet in overeenstemming brengen? Wat een voorrecht als we bewust gaan leven en niet onnadenkend gebruik maken van alle mogelijkheden op technisch en medisch terrein. Als we biddend met de dingen omgaan: onteer ik mijn goede Schepper, mijn trouwe Verzorger en Onderhouder door gebruik te maken van dit middel, of gebruik ik het (kan ik het gebruiken) in geloofsvertrouwen op en geloofsovergave aan Hem?

Het gebruik maken van echotechnologie op zich kan ik niet zondig noemen. Maar hoe we het gebruiken is een persoonlijke zaak. Het kan misbruikt worden. En als we het gebruiken, heft het de waarheid en de bedoeling van Prediker 11 vers 5 niet op.

Deze overdenking is geschreven door ds W. Pieters

Delen