• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Themabijeenkomst: Euthanasie, maximale of minimale zorg?

17 FEBRUARI 2016

Maandagavond 15 februari organiseerde RMU sector gezondheidszorg & welzijn en Febe de themabijeenkomst ‘Euthanasie, maximale of minimale zorg?’. De sprekers waren mr. Bart Bouter, advocaat en lid van het Platform Zorg voor leven en dr. Ada van Bruchem van de Scheur, gepromoveerd op de rol van verpleegkundigen bij euthanasie. Bijzonder was de samenwerking tussen Febe en de RMU: het was voor het eerst dat beide organisaties gezamenlijk een avond organiseerden. De opkomst was dan ook behoorlijk: De aula van Driestar Educatief zat nagenoeg vol.Gerda de Pater (voorzitter sector RMU sector gezondheidszorg & welzijn)  leidde de avond in, waarna Wilfred de Heer (vice-voorzitter Febe) opende met gebed. Vervolgens beet Bart Bouter de spits af met het juridisch kader rondom euthanasie en zelfdoding. Kern van zijn betoog was dat er wettelijk niet zoiets als een recht op euthanasie bestaat, maar dat er alleen een zeer strenge uitzondering op het verbod op hulp bij zelfdoding is. Na dit stevig neer te hebben gezet ging hij verder in op de positie van verpleegkundigen bij euthanasie. Deze komen niet voor in de euthanasiewet omdat de arts uiteindelijk verantwoordelijk is, maar worden in praktijk wel als eerste aangesproken door iemand met een authanasiewens. Omdat euthanasie geen normaal medisch handelen is, en het ook geen onderdeel uitmaakt van de professionele standaard, zijn verpleegkundigen niet verplicht mee te werken aan de voorbereidende handelingen. Bouter adviseerde wel om de werkgever tijdig in te lichten over de gewetensbezwaren, zodat deze er rekening mee kan houden.

Na het juridische betoog van Bouter ging Ada van Bruchem - van de Scheur van start over hoe verpleegkundigen en verzorgenden in praktijk om kunnen gaan met euthanasie. Ze begon haar betoog met een aantal sprekende cijfers: Het gecombineerde aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdodingen lag in 2009 op 2636 gevallen, maar is inmiddels gestegen naar 5306 in 2014. Rond de 80% van deze patiënten had kanker, en er zijn 81 gevallen bekend waarin de patient leed aan dementie. Ada behandelde hierna achtereenvolgens de afwegingen van verpleegkundigen rondom het verzoek om euthanasie, het besluitvormingsproces, de toetsing van de zorgvuldigheidseisen en de uitvoering. Door middel van concrete casussen betrok Ada haar gehoor bij de verschillende afwegingen. Vragen en opmerkingen vanuit het publiek waren niet van de lucht, zodat de tijd om vloog. Al met al was het een geslaagde avond, niet in de laatste plaats vanwege de goede samenwerking met Febe.

Delen