• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Uitbetaling van de vakantiedagen in de Transport

14 MAART 2019

Hoe zit het nu precies met de uitbetaling van de vakantiedagen in de Transport?

Achtergrond

Nam je tot 1 januari 2019 een vakantiedag op, dan kreeg je alleen het basissalaris uitbetaald. Het Europese Hof heeft echter in 2011 bepaald dat dat te weinig is en dat werknemers voor vakantiedagen evenveel betaald moeten krijgen als voor werkdagen.

Hoe nu verder?

De vakbonden hebben onderhandeld en zijn met de werkgeversorganisaties TLN en VVT tot overeenstemming gekomen. Er is afgesproken dat het gemiddelde geldbedrag van de overuren en toeslagen van het afgelopen kalenderjaar, ook tijdens de vakantiedagen betaald moet worden. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2019 en is opgenomen in de cao Beroepsgoederenvervoer.

Eenmalige uitkering

Voor wat betreft het verleden hebben de vakbonden afgesproken dat de werknemer akkoord kan gaan met een eenmalige uitkering van € 750,00 bruto. Dit geldt voor werknemers in de loonschalen A tot en met H die gedurende het hele kalenderjaar 2018 in dienst zijn geweest bij hun werkgever. Werknemers moeten in 2018 dan wel minimaal 100 uren hebben gewerkt waar een toeslag aan verbonden was (niet zijnde een ploegen- of persoonlijke toeslag). De vergoeding zal worden uitgekeerd in 3 termijnen van € 250,00 bruto, uit te betalen op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Voorwaarde hiervoor is dat je als werknemer afstand doet van je rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in 2014-2018.

Wat vindt de RMU?

In een eerdere brief die we vanuit de RMU hebben verzonden aan onze leden, hebben we al aangegeven dat het de voorkeur heeft dat er afspraken gemaakt worden tussen de cao-partijen. De gevolgen van een eventuele nabetaling zouden groot zijn geweest, met name omdat de werkgevers de kosten niet meer kunnen doorberekenen aan hun klanten. Zeker omdat er nu een afspraak ligt die is vastgelegd in de cao, lijkt de kans van slagen bij een procedure klein. Ons advies is dan ook om akkoord te gaan met de overeenstemming die de bonden hebben bereikt en aanspraak te maken op de vergoeding van € 750,00.

Delen