• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Vakantiechecklist voor werkgevers

09 JUNI 2020

Het is belangrijk dat werknemers vakantie nemen. Dat geldt voor zowel gezonde als arbeidsongeschikte werknemers. Een aantal aandachtspunten rondom het onderwerp ‘vakantie’ op een rij:

  • Voorkom overbelasting

Het is in het belang van de veiligheid en gezondheid van uw werknemers om vakantie op te nemen. Vakantie biedt werknemers de mogelijkheid tot recuperatie: het uitrusten van verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. Zo vermindert u het risico op uitval door overbelasting.

  • Vakantie intrekken

Vanwege het coronavirus bestaat de kans dat werknemers hun vakantie willen intrekken of verplaatsen. Als werkgever bent u niet verplicht om daarop in te gaan. Redelijkheid speelt daarbij altijd een rol. Als u voldoende werk heeft, kunt u de werknemer laten werken. Als de werknemer niet op vakantie kan, is het wellicht verstandiger om de werknemer (een deel van) zijn vakantie te laten verplaatsen zodat de vakantie op een later tijdstip toch door kan gaan.

  • Loon tijdens vakantie

Tijdens vakantie behoudt de werknemer recht op loon. Onder loon moet in dit verband worden verstaan ‘de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is ter zake van de bedongen arbeid’. Hieronder valt onder andere het vaste bruto loon inclusief vakantiegeld, provisie en bijvoorbeeld een vaste weekendtoeslag. De werknemer heeft overigens alleen recht op de vaste weekendtoeslag tijdens vakantie als die werknemer daar op basis van een cao of zijn arbeidsovereenkomst recht op heeft en in dat weekend had moeten werken als hij geen vakantie zou hebben opgenomen. Werknemers hebben tijdens vakantie geen recht op een vergoeding voor overuren, onkostenvergoeding en winstuitkering.

  • Arbeidsongeschikt en vakantie

Als een arbeidsongeschikte werknemer belastbaar is voor eigen of passend werk, is hij over het algemeen ‘redelijkerwijs in staat om vakantie op te nemen’. Stimuleer dit als werkgever! Dit voorkomt dat u vroeg of laat geconfronteerd wordt met een stuwmeer aan vakantiedagen. U mag namelijk voor de volledige arbeidsomvang uren afschrijven, de werknemer neemt dus niet alleen vakantie op voor de uren die hij al weer beter is gemeld of voor de uren die hij (arbeidstherapeutisch) werkt. Tijdens de vakantie heeft de werknemer geen re-integratieverplichtingen. Twijfelt u of het verstandig is dat uw arbeidsongeschikte werknemer op vakantie gaat, leg dit dan voor aan de bedrijfsarts. Oordeelt de bedrijfsarts dat vakantie de werkhervatting vertraagt, dan kun u toestemming weigeren. 

Delen