• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Wijzigingen commissie van beroep onderwijs

21 FEBRUARI 2017

Naar één landelijke commissie van beroep

Per 1 januari 2017 is de landelijke commissie van beroep van start gegaan. Met de instelling van deze nieuwe commissie komt een einde aan de commissie van beroep van de VGS, net als aan alle andere commissies van beroep die er waren voor het PO en VO. Deze commissies hebben op basis van de nieuwe onderwijscao’s en het nieuwe ontslagrecht geen bevoegdheid meer. Alle scholen en instellingen zijn automatisch bij de landelijke commissie aangesloten. Eén lid in de nieuwe landelijke commissie is voor velen van ons geen onbekende: mr. drs. D. Vergunst, die voorheen jarenlang voorzitter van de commissie van beroep van de VGS, en de huidige voorzitter van de VGS-identiteitscommissie (waarover hieronder meer). We zijn blij dat hij in de nieuwe landelijke commissie benoemd is, waardoor ook het reformatorisch-christelijk geluid is vertegenwoordigd in deze commissie. bericht leest u meer over waarvoor men terecht kan bij deze commissie (en waarvoor niet), en hoe de procedure in zijn werk gaat.

Over welke zaken kan de landelijke commissie van beroep een oordeel geven?
Voor wat betreft het primair onderwijs is de commissie bevoegd te oordelen over de in artikel 12.1 lid 1 cao PO genoemde besluiten van de werkgever over:

• een disciplinaire maatregel (met uitzondering van ontslag);
• schorsing als ordemaatregel;
• het direct of indirect onthouden van promotie;
• overplaatsing in het kader van de bestuursbenoeming;
• de beëindiging van een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd;
• eenmalige inhouding periodieke verhoging en het niet toekennen van het schaaluitloopbedrag, als ook het onthouden van een periodieke verhoging op basis van het bekwaamheidsniveau (basis- of vakbekwaam).

Voor het voortgezet onderwijs gelden nagenoeg dezelfde onderwerpen.

En hoe zit het dan met ontslagzaken?
De commissie van beroep behandelt geen ontslagzaken meer. Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht is deze mogelijkheid van “rechtspraak in eigen kring” komen te vervallen. In het nieuwe ontslagstelsel heeft de werkgever vooraf toestemming nodig om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of te ontbinden. De werknemer in he tonderwijs kan daartegen (achteraf) dan wel niet meer in beroep gaan bij de commissie van beroep, maar daar staat tegenover dat er wel hoger beroep mogelijk is bij de rechter.  De voorafgaande toestemming voor ontslag dient de onderwijswerkgever aan te vragen bij het UWV wanneer het gaat om bedrijfseconomisch (een formatief) ontslag en bij langdurige ziekte. In alle overige zaken (denk aan verstoorde verhoudingen, disfunctioneren) dient de werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te richten aan de kantonrechter.

Een uitzondering: ontslag in relatie met de identiteit
Als de onderwijswerkgever ontslag moet verlenen vanwege de vanwege identiteit, kan daarvoor toestemming worden gevraagd bij een, zo zegt de wet, van de werkgever onafhankelijke commissie. Deze commissie moet wat betreft haar werkwijze voldoen aan dezelfde eisen van een deugdelijke rechtsgang als het UWV. Als de toestemming verleend wordt door de identiteitscommissie, is het ontslag rechtsgeldig. De reden van ontslag moet wel gelegen zijn: ‘in handelen of nalaten van de werknemer dat onverenigbaar is met de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de desbetreffende school of instelling.’ 

De VGS heeft er voor gekozen om een overkoepelende identiteitscommissie voor het reformatorisch onderwijs in te stellen. Alle bij de VGS aangesloten scholen zijn automatisch bij deze commissie “aangesloten”, tenzij de school expliciet heeft aangegeven niet aangesloten te willen zijn. De identiteitscommissie wordt tevens door de RMU in stand gehouden. Net zoals bij de vorige en de huidige commissie van beroep het geval was, is de identiteitscommissie samengesteld uit leden gekozen door de schoolbesturen en leden gekozen door de werknemers. Langs deze weg hebben de leden van de RMU invloed op de samenstelling van de identiteitscommissie.

Jan Schreuders

Delen