• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Zelfstandige ondernemers en de Arbowet

16 JANUARI 2014

Voor zelfstandigen lijkt de Arbowet niet erg belangrijk. Toch is dat een misvatting…

De traditionele arbowetgeving was ooit bedoeld om werknemers bescherming te bieden tegen risico’s op of tijdens het werk. Werkgevers moesten er dan ook voor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond hun werk konden doen. Zelfstandige ondernemers zijn geen werknemers en in principe dus zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en veiligheid. Wat veel ondernemers echter niet weten is dat zelfstandige ondernemers voor een deel ook onder de Arbowet vallen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de zelfstandige ondernemer zelf, maar kan ook gevolgen hebben voor de opdrachtgever die de zelfstandig ondernemer inhuurt.
Werknemers staan in een gezagsverhouding tot hun werkgevers. Zij kunnen dus beperkt kiezen onder welke (arbeids)omstandigheden het werk wordt uitgevoerd. Om dit te voorkomen verschaft de overheid via de Arbowet beschermingsmaatregelen aan alle werknemers. Voor zelfstandigen geldt deze gezagsverhouding niet; zij zijn dus zelf verantwoordelijk.

Wijziging Arbowet
Ten aanzien van ernstige risico’s vielen zelfstandigen al onder de Arbowet. Met ingang van 1 juli 2012 is de Arbowet aangepast. Dit betekent enerzijds een aanscherping en anderzijds een uitbreiding van de arboregelgeving voor die zelfstandigen. Met name voorziet de wet nu in situaties waar werknemers en zelfstandigen op één arbeidslocatie werken. Op dat moment is van belang of de zelfstandige onder het gezag van de opdrachtgever valt. Want ook bij zelfstandigen kan er sprake zijn van een gezagsverhouding tussen die twee. Is dat aan de orde, dan wordt de opdrachtgever gezien als werkgever van die zelfstandige waardoor deze verantwoordelijk wordt van de naleving van de Arbowet.

Boete
De Inspectie SZW (arbeidsinspectie) inspecteert arbeidsomstandigheden op de werkplek. Vaak gebeurt dat zonder aankondiging. Naast dat zal worden bekeken of er sprake is van overtreding van de Arbowet wordt ook beoordeeld of er sprake is van een werknemer dan wel zelfstandige. Zelfstandige ondernemers dienen de arboregels in acht te nemen. In de eerste plaats vanwege de veiligheid van henzelf en die van anderen. In de tweede plaats vanwege het financiële aspect: boetes kunnen soms hoog uitvallen!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de reikwijdte van de Arbowet voor zelfstandigen? Neem dan contact op met Joakim Rottiné, adviseur ondernemers bij de RMU. Ook kunt u de publicatie “Zelfstandigen en de Arbowet” downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. 

Delen