Dilemma's op je werk

Twee politiemannen zochten elkaar nogal eens op, vooral als het er weer eens om had gespannen. Als ze tegen problemen in hun werk waren aangelopen. Als ze keuzes moesten maken die niet zo gemakkelijk waren. Fijn, om dan een collega te hebben die aanvoelt waar je mee worstelt. Wat is het bemoedigend als je elkaar aan het eind van het gesprek aanvult. De ene politieman zei: ‘Ons is geen kalme reis beloofd.’ Waarop de andere agent reageerde: ‘Maar wel een behouden aankomst.’

Problemen, zorgen, twijfels? Het is zo’n bekende trits geworden, zomaar midden in een bespreking, of als je iemand tegenkomt die wat zorgelijk kijkt: problemen, zorgen, twijfels? Maar die trits vormt wel de kern die steeds opduikt als je bezig bent met je werk. Zeker, werken is fijn, arbeid kan vreugde geven. Arbeid is ook een opdracht, die we zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Het klassieke huwelijksformulier zegt het zo mooi, dat we getrouw en naarstig moeten arbeiden in ons goddelijk beroep. Getrouw en naarstig werken aan de opdracht die God gaf, om de aarde te bouwen en te bewaren. Dat kan vreugde geven. Maar als gevolg van de zonde zijn er ook veel zorgen en vragen, op alle levensterreinen, dus ook op de werkvloer.

"Werk kan vreugde geven, maar ook veel zorgen en vragen"

Wat is het jammer dat er in die arbeid steeds opnieuw problemen, zorgen en twijfels binnensluipen. Kleine zorgen, grote vraagstukken; alles vraagt om aandacht en schreeuwt om oplossingen. Die zijn niet altijd even eenvoudig, zeker niet als er verschillende belangen spelen. Maar het is iets van alle eeuwen, en iedereen heeft ermee te maken.

In het derde deel van de boekjesserie 'Christen-zijn op de werkvloer' is gekozen voor een paar ervaringsverhalen. In het eerste hoofdstuk gaat het om de ervaring van een Syrische generaal. Het tweede hoofdstuk geeft weer tegen welke dilemma’s een Nederlandse politieman kan oplopen, en hoe dit in een concreet geval uitliep op de RMU.

"Hoe kun jij met dilemma's omgaan?"

In de hoofdstukken daarna wordt eerst ingegaan op de wijze waarop jij in je werk met dilemma’s om kunt gaan. Soms loopt dat niet goed af zodat je op zoek moet naar een andere baan, met alle vragen die dat kan oproepen. En je krijgt een inkijkje in het leven van iemand die, met alle goede bedoelingen, opgeslokt werd door zijn werk. Tenslotte volgt een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen, gericht op de praktijk van alledag.

In al die voorbeelden, en soms persoonlijke verhalen, blijkt wel dat we werken in een gebroken wereld. Die gebrokenheid is onze eigen schuld. We hebben tegen God gezondigd, en de gevolgen zijn merkbaar op alle terreinen van het leven. Maar gelukkig, God heeft ons Zijn Woord gegeven, een wet om naar te leven. Die wet mag het richtsnoer zijn voor ons handelen, ook als er zorgen en problemen zijn. Dat Woord is het fundament voor ons handelen als christen op de werkvloer.

Bestellen van het boekje 'Dilemma's op de werkvloer' kan in de webshop.

Delen