• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Coffee and Tea en DE Diensten

november 2018

De partijen bij de cao coffee and tea / cao DE diensten hebben op 24 december 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Dit is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen en helaas was een staking nodig om tot dit resultaat te komen. In deze nieuwsbrief willen wij u de belangrijkste afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voorleggen. Dit resultaat ligt nu ter stemming bij de leden van de betrokken vakorganisaties.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 september 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:Sociaal plan
Het huidige sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021.

Beloningsstructuur
Er komt een nieuwe beloningsstructuur voor beide cao’s.

Coffee and tea
Voor de schalen 1-6 blijft de huidige systematiek van kracht. Daarboven wijzigt het een en ander. Er wordt een individuele beoordelingsafhankelijke beloning per jaar ingevoerd. Dat betekent dat schaal 7 -12 wel een minimum en een maximum kennen, maar geen tredes. Het is afhankelijk van de beoordeling van de medewerker of en hoe snel de medewerker een hogere beloning krijgt. Lees hieronder bij het kopje beoordelingsmatrix wat dit voor u betekent.

DE-diensten
Het systeem om alleen een minimum en maximum te hanteren blijft in deze cao bestaan. In het onderhandelingsresultaat vindt u meer informatie over de bonusregeling, de salarisstructuur van de commerciële buitendienst en beloning aan het einde van de schaal.

Beoordelingsmatrix
In het onderhandelingsresultaat is een Merit Matrix opgenomen. Deze matrix beoordeelt aan de hand van het salaris ten opzichte van het maximum te verdienen salaris wat de salarisgroei er per beoordelingspunt op vooruit gaat. Voor de exacte systematiek verwijzen wij u naar het onderhandelingsresultaat. Belangrijkste onderdeel hiervan is dat je op basis van je beoordeling een beloning van 0%-5% kunt ontvangen.

ADV
De huidige ADV-regeling blijft ongewijzigd. Wel wordt dit onderwerp meegenomen in de studie naar Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Dit staat op de agenda van de volgende cao onderhandelingen.

Verder zullen alle fulltime medewerkers waarop de DE Diensten cao van toepassing is (en waarvan de huidige medewerkers nu 7,5 uur of 7,75 uur per dag werken), vanaf 1 januari 2019 gemiddeld 8 uur per dag/40 uur per week gaan werken. Daarmee bouwt u 12 dagen ADV per jaar op. Belangrijk is om te vermelden dat de medewerkers onder DE Diensten van 07.00-19.00 flexibel beschikbaar moeten zijn.

Duurzame inzetbaarheid
In de looptijd van de komende cao zullen er gesprekken worden gevoerd over het onderwerp duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hier wordt o.a. het ADV vraagstuk verder besproken. Het is een complex onderwerp waarbij jong en oud belangen hebben. Onderwerpen die nog meer worden onderzocht zijn een generatieregeling(80-90-100), werkdruk, ziekteverzuim, opleidingen en loopbaanontwikkelingen. Meer info over wat de RMU belangrijk vindt bij duurzame inzetbaarheid leest u in onze nota: https://www.rmu.nu/duurzameinzetbaarheid.

Overige afspraken

  • Tenzij er dringende redenen voor uw werkgever zijn krijgt u de mogelijkheid om 3 weken zomervakantie op te nemen.
  • De fiscaal verrekening vakbondscontributie blijft.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen