Contributie via de werkgevers

Fiscaal is het mogelijk om uw contributie voor de RMU te laten verrekenen met uw salaris. Dit levert u een belastingvoordeel op. Echter, nu de werkkostenregeling is ingevoerd, heeft de werkgever slechts beperkt fiscale ruimte om dit te realiseren. Dit betekent dat het helaas veelal niet meer mogelijk is om uw contributie te laten verrekenen. In enkele cao’s is deze mogelijkheid echter nog wel opgenomen.

Half oktober van elk kalenderjaar stuurt de RMU u een aanvraagformulier toe waarmee u uw contributie kunt laten verrekenen met een variabele beloning. Samen met het aanvraagformulier wordt ook een bewijs van betaling van uw contributie meegestuurd.

Hieronder volgen de antwoorden op de meeste gestelde vragen:


Moet ik het aanvraagformulier door mijn werkgever laten ondertekenen en terugsturen naar de RMU?

Nee, het formulier hoeft niet teruggestuurd te worden. Dit formulier is bestemd voor de administratie van uw werkgever.


Er staat op het bewijs van betaling een bedrag genoemd dat is betaald tot datum van verzending. Ik heb toch voor heel het jaar betaald?

Met deze datum wordt bedoeld dat de betalingen in onze administratie zijn verwerkt t/m genoemde datum. Als er geen bedrag is genoemd bij ‘verschuldigde contributie’ dan is alles door u voldaan.


Ik begrijp niet hoe de verrekening werk, wilt u dit uitleggen?

Lees nogmaals de uitleg.


Ik heb de contributie betaald aan de RMU en nu wordt het weer ingehouden. Betekent dit dat ik dubbel betaal?

Nee, u betaalt de contributie aan de RMU. De werkgever houdt dit bedrag bruto in en betaalt dit netto aan u uit.


Houdt de werkgever het contributiebedrag in en wordt het rechtstreeks aan de RMU betaald?

Nee, u blijft de contributie rechtstreeks aan de RMU betalen.


Ik ben in de loop van dit jaar uit loondienst gegaan. Kan de contributie nog worden verrekend?

Nee, contributie kan niet met al betaald loon worden verrekend. Dit kan wel bij u nieuwe werkgever, maar bijvoorbeeld niet als u met pensioen bent gegaan.


De salarissen van dit jaar zijn al verwerkt. Kan de verrekening later nog gebeuren?

Ja, bij de eerstvolgende salarisverwerking waarop de gekozen bruto looncomponent voorkomt. Let daarbij wel op de CAO-bepaling die geldt ten tijden van het opkomen van de kosten.


Ik ben uitkeringsgerechtigde, geldt deze regeling voor mij?

Nee, de contributie kan alleen met loon verrekend worden. De regeling geldt dus ook niet voor studenten of met die pensioen ontvangen.


Mijn werkgever wil niet meewerken aan de regeling, wat nu?

Wanneer de fiscale verrekening van de contributie alleen mogelijk is voor leden van de bij de cao-betrokken vakorganisaties, dan wordt in strijd gehandeld met het in internationale verdragen en in de Grondwet neergelegde recht op de vrijheid van vakvereniging zoals afgeleid uit onder meer artikel 11 IAO-verdrag nr. 87, artikel 5 Europees Sociaal Handvest en artikel 11 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, evenals in strijd met het recht van werknemers beschermd te worden tegen handelingen die erop gericht zijn een werknemer te benadelen op grond van zijn lidmaatschap van een vakvereniging, zoals neergelegd in artikel 1 lid 2 sub b IAO-verdrag nr. 98. Kortom, wanneer in uw cao is opgenomen dat verrekening alleen mogelijk is voor leden van de bij de cao betrokken partijen, dan is deze regeling niet geldig. U heeft als lid van de RMU dan ook recht op de fiscaal vriendelijke behandeling van uw contributie.


De contributie kan toch ook als aftrekpost worden meegenomen bij de Inkomstenbelasting? Waarom nu deze regeling?

Nee, de contributie van een vakorganisatie is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Contributie kan niet als gift worden aangemerkt.


In onze cao wordt de RMU niet genoemd als cao-partij, hoe zit dat?

Het fiscale recht geldt wel maar de werkgever is niet verplicht hieraan mee te werken. U kunt als werknemer wel het verzoek doen om alsnog mee te werken.


Wij hebben binnen ons bedrijf geen cao, geldt het dan wel voor ons?

Het fiscale recht geldt wel, maar de werkgever is niet verplicht mee te werken. U kunt als werknemer wel het verzoek doen om alsnog mee te werken.

Delen