Defensie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SECTOR DEFENSIE

De partijen bij de cao Sector Defensie hebben op 2 juli 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

Dit akkoord heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 oktober 2018 is daarnaast met terugwerkende kracht een stijging van de eindejaarsuitkering met 1,93% naar een volledige dertiende maand van 8,33%. Verder ontvangt u in augustus 2019 en 2020 een eenmalige uitkering van €300,- Ook wordt gedurende de looptijd van deze cao het loongebouw aangepast. Tijdelijk zal tot 1 juli 2020 een salaristabel worden toegepast. Na deze datum wordt de definitieve loontabel in gebruik genomen. Belangrijk om te melden is dat 1 van de uitgangspunten is dat u als individu niet achteruit in salaris mag gaan t.o.v. het huidige systeem.

Toelagen

In dit akkoord worden diverse toelagen vereenvoudigd en verbeterd. Dit betreft de:

  • Toelage onregelmatige dienst
  • Verschuivingstoelage
  • Vergoeding meerdaagse activiteiten
  • Vergoeding ZZF dagen In het akkoord (zie verderop) kunt u de exacte uitwerking van deze regelingen vinden.

Nieuwe pensioenregeling

Met terugwerkende kracht wordt per 1 januari 2019 een defensie specifieke middelloonregeling voor militairen ingevoerd. Deze pensioenregeling zorgt voor een evenwichtige pensioenopbouw voor alle generaties. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat de pensioenaanspraken voor veel militairen aanzienlijk verbeteren. In het akkoord (bijlage 1) kunt u meer informatie vinden over deze nieuwe pensioenregeling. De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.  
 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen