Defensie

Augustus 2018

Principeakkoord cao Defensie

De partijen bij de cao Defensie hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 1 juli 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Eindejaarsuitkering


Eenmalige uitkering
In oktober 2018 ontvangt u een eenmalige uitkering van € 600,-

Toelage onregelmatige dienst (TOD)
Per 1 januari 2019 stijgt het aansprakenniveau met 10%. Dit wordt tijdelijk van 2019 tot 2021 nog eens verhoogd met 10%. Ook wordt de verschuivingstoelage per 1 januari 2019 verhoogd naar € 50,- per verschoven dienst. Verder wordt per 1 januari 2019 de TOD achteraf berekend.

Nieuwe pensioenregeling militairen
Per 1 januari 2019 krijgen militairen een defensiespecifieke middelloonregeling voor de pensioenopbouw. In het akkoord is opgenomen dat:

  • De nieuwe regeling een hoger opbouwpercentage heeft dan de huidige regeling.
  • De nieuwe regeling een lagere franchise heeft dan de huidige regeling
  • De nieuwe regeling meer toelagen kent die, al dan niet volledig, pensioengevend zijn dan de huidige regeling.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar bijlage 1 van het onderhandelingsakkoord.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.  

 

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen