Gehandicaptenzorg

september 2019

De partijen bij de cao Gehandicaptenzorg hebben op 18 september 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 30 maanden, namelijk van 1 april 2019 tot en met 30 september 2021. 

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per december 2019 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,28% naar 8,33%.

Eenmalige uitkeringen

 • In december 2019 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2019 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,25% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (art. 1:1 sub d van deze CAO) in 2019.
 • In december 2020 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2020 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (art. 1:1 sub d van deze CAO) in 2020.
 • In september 2021 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 september 2021 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (art. 1:1 sub d van deze CAO) gedurende de maanden januari tot en met september 2021.

Werkdruk en gezonde roosters

In het licht van werkdruk en gezonde roosters zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Werknemers hebben het recht om op een vrije dag onbereikbaar voor werk te zijn.
 • De werknemer van 57 jaar en ouder kan niet worden verplicht tot het verrichten van slaapdiensten.
 • De overwerkvergoeding van de parttimer wordt uitgebreid, waardoor er over de uren tot en met 36 het recht bestaat op opbouw van vakantie, vakantiegeld, PBL en eindejaarsuitkering per 1 januari 2020.
 • Er wordt een handleiding ontwikkeld vanuit het StAG voor werknemers en werkgevers om werkdruk bespreekbaar en beheersbaar te maken. In deze handleiding worden concrete aanbevelingen gedaan over het te werken aantal dagen in relatie tot de contractsomvang.

Zwaar beroep

Het pensioenakkoord biedt ruimte voor afspraken voor werknemers met een zwaar beroep om eerder te stoppen met werken. Cao-partijen gaan hier voor 1 juni 2020 mee aan de slag om hierover afspraken uit te werken.

Overige afspraken

Naast bovengenoemde afspraken zijn, is het volgende nog van belang:

 • De leerlingensalarissen worden par 1 januari 2020 verhoogd.
 • In het onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking.
 • De werkgeversbijdrage ziektekostenregeling IZZ vervalt per 1 januari 2020 voor nieuwe IZZ verzekerden. Hiervoor geldt een afbouwregeling.
 • De kosten van herregistratie worden door werkgever vergoed wanneer de werkgever van werknemer verwacht dat hij staat ingeschreven in een dergelijk kwaliteitsregister.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen