Gewetensbezwaar

Als zorgverlener heb je dagelijks te maken medische en ethische kwesties. Er zijn situaties waarin je als verpleegkundige of verzorgende handelingen niet kan uitvoeren omdat het je in conflict brengt met jouw christelijke levensovertuiging.

De RMU heeft daarom een aantal onderwerpen uitgewerkt met een Bijbelse visie, juridische adviezen, casus, protocol en literatuurverwijzing. Het doel is om zorgverleners met medisch ethische vragen handvatten te bieden.

Ons vertrekpunt hierbij zijn de normen en waarden die ons voorgehouden worden door de Heilige Schrift. De 10 Geboden die de Heere aan ons heeft gegeven zijn heilzaam voor alle mensen, ook voor degenen die Hem niet als God (willen) erkennen. Nu is bijvoorbeeld vanuit het gebod ‘Gij zult niet doodslaan’ nog wel te herleiden dat medewerking aan abortus provocatus, euthanasie en hulp bij zelfdoding strijdig is met dit gebod.
Moeilijker ligt dat met de beslissing wel of niet reanimeren, of het staken of niet starten van een behandeling.
Voor andere onderwerpen, zoals wel of niet (meewerken aan) inenten of orgaandonatie, zijn de antwoorden nog moeilijker direct herleidbaar uit de Bijbel. Toch is bij nader inzien en verdere doordenking, vaak wel een richting te duiden vanuit Gods Woord. Hierbij maakt de werkgroep Gewetensbezwaar dankbaar gebruik van de expertise op theologisch, maatschappelijk, juridisch, ethisch en verpleegkundig gebied. Op deze wijze wordt geprobeerd om zorgverleners met medisch-ethische en zorg-ethische vragen te helpen in hun denkproces om hun keuze te maken en standpunt in te nemen.
Wij kunnen ons voorstellen dat vragen blijven die je persoonlijk wilt stellen, en willen je dan ook hartelijk uitnodigen om die te stellen. Je krijgt dan van ons antwoord.

Steun het werk van de RMU, juist ook als u zich betrokken weet bij medische en ethische kwesties. Word nu lid en draag u steentje bij.


Zit jouw onderwerp of vraag er niet tussen? Als lid van de RMU kun je al je vragen of werk en beroep aan ons stellen.

Delen