GGZ

mei 2017

De partijen bij de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben op 24 mei 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 27 maanden, te weten van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2019.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 1 juli 2017 1,35%
 • Per 1 juli 2018 1,6%


Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering wordt verhoogd naar een volledige 13e maand, en wel als volgt:

 • Per 1 december 2017 met 0,3% - van 7,75% naar 8,05%
 • Per 1 december 2018 met 0,28% - van 8,05% naar 8,33% (is volledige 13e maand)

Eenmalige uitkeringen
Naast de structurele loonsverhoging ontvangen de werknemers twee keer een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering wordt berekend over het geldende salaris op 1 oktober van het betreffende jaar. De uitkering geldt voor medewerkers die op 1 oktober in dienst zijn van de werkgever, en wordt naar evenredigheid toegepast voor medewerkers die maar een deel van de periode hebben gewerkt.

De uitkering zijn als volgt:

 • Per oktober 2017 0,25%
 • Per oktober 2018 0,25%

Uitkering in verband met de ORT over vakantie-uren in het verleden
Voor de werknemers die in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt ontvangen een eenmalige uitkering als financiële tegemoetkoming in verband met mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT-toeslag over opgenomen vakantie-uren in de betreffende periode.

 • De uitkeringen zijn niet pensioengevend.
 • De uitkeringen zijn een tegemoetkoming voor de niet ontvangen ORT over vakantie-uren. Het betreft geen compensatie of ORT zelf.
 • Medewerkers die geen gebruik willen maken van de overeengekomen uitkeringen dienen dit voor 1 september 2017 kenbaar te maken. Met het aanvaarden van de eerste eenmalige uitkering ziet de medewerker af van het voeren van een juridische procedure.
 • Deze afspraak is niet van toepassing op de medewerker die reeds een compensatie met betrekking tot ORT over vakantie-uren over de periode voor 1 juli 2015 heeft ontvangen.

De tegemoetkoming is als volgt:

 • Per oktober 2017 een eenmalige uitkering van 8,8% over het daadwerkelijk verdiende ORT-bedrag van het jaar 2013.
 • Per oktober 2018 een eenmalige uitkering van 8,8% over het daadwerkelijk verdiende ORT-bedrag van het jaar 2014.
 • Per maart 2019 een eenmalige uitkering van 8,8% over het daadwerkelijk verdiende ORT-bedrag van het jaar 2015.

Pensioenaftopping
Werknemers die als gevolg van de wetgeving in verband met de pensioenaftopping een lagere pensioenopbouw hebben ontvangen met ingang van 1 januari 2017 een maandelijkse bruto toelage van 11,75% (het huidige werkgeversdeel van de pensioenpremie), berekent over het deel van het inkomen wat uitstijgt boven het wettelijk toegestane maximum inkomen waarover pensioen mag worden opgebouwd (2017: €103.317)

Studieafspraken
Er zijn studieafspraken gemaakt met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Gezonde roosters en belastende diensten
 • Generatiebeleid

Overige afspraken
Er zijn afspraken gemaakt over:

 • Scholing en duurzame inzetbaarheid
 • Regeldruk en werkdruk
 • Salarisgaranties als gevolg van FWG 3.0
 • Wijziging van de afbouwregeling ORT
 • Vereenvoudiging van de cao GGZ


U kunt de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord hier lezen.

De inhoud van het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen