• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Graanbe- en verwerkende bedrijven

mei 2018

Onderhandelingsresultaat cao Graanbe- en verwerkende bedrijven

De partijen bij de cao Graanbe- en verwerkende bedrijven hebben op 9 mei 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 juni 2018 t/m 31 mei 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Pensioen
De pensioenpremie voor werknemers wordt per 1 januari verlaagd met 1 procent. Dit geldt niet alleen voor de cao-percentages, maar ook voor daadwerkelijk betaalde percentages in het geval deze lager liggen dan de cao.
Als een werknemer geen pensioenpremie betaald wordt het loon extra verhoogd met 0,5 procent.

De totale verdeling van pensioenpremies wordt 15,05% voor werkgever en 14,26% voor de werknemer.

Medewerkers kunnen 5 jaar voorafgaande aan hun AOW-leeftijd een eenmalige bijdrage van €750,- krijgen uit het sociaal fonds, voor een persoonlijke financiële scan met betrekking tot hun pensionering. (Deze afspraak moet nog door het sociaal fonds worden goedgekeurd)

Duurzame inzetbaarheid
De regeling met betrekking tot de 66 uur extra vakantie per jaar wordt aangepast en gaat gelden voor werknemers vanaf 60 jaar tot aan de AOW-leeftijd.
Vanaf 1 januari 2019 beweegt de leeftijd mee met het opschuiven van de AOW-leeftijd.
Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een 80-90-100-regeling en naar de haalbaarheid van een duurzaam inzetbaarheidsbudget.

Partnerverlof (kraamverlof)
Vooruitlopend op wetgeving wordt het partnerverlof uitgebreid naar 10 werkdagen betaald verlof.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen