Grafimedia

december 2018

De partijen bij de cao Grafimedia hebben op 3 december 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 28 maanden, namelijk van 1 april 2018 tot 1 augustus 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


* Dit betreft een bruto verhoging bij een arbeidsduur van 36 uur per week. Als u minder uren werkt, wordt dit naar rato toegepast.

Generatieregeling
De regeling Werktijdvermindering Oudere Werknemers wordt aangepast. De werknemer kan vanaf vijf jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende maximaal twee jaar recht gebruikt maken van op 80% werken, 90% loon en 100% voortzetting van de pensioenopbouw. De resterende periode tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd heeft de werknemer recht op 80% werken, 85% loon en 100% voortzetting van de pensioenopbouw. Het staat de werknemer en werkgever vrij om andere afspraken te maken. Als de werknemer gebruik maakt van deze regeling is het verboden om andere betaalde werkzaamheden tijdens de vrijgekomen tijd te verrichten.

Overige afspraken
In het onderhandelingsresultaat zijn onder andere ook afspraken opgenomen over:

  • De mogelijkheid om financieel advies in te winnen voor de AOW gerechtigde leeftijd.
  • Het deelnemen aan het derde WW-jaar via PAWW.
  • Het onderzoeken van de flexibele inhuur binnen de sector.
  • De mogelijkheid tot het fiscaal verrekenen van de vakbondscontributie mits de WKR hier ruimte voor heeft.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen