• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie

22 februari 2019

LEDEN STEMMEN IN MET CAO GROOTHANDEL IN EIEREN EN EIPRODUCTEN

De leden van de vakorganisatie hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in eieren en eiproducten. Dit betekent dat de nieuwe cao een feit is. Ook betekent dit dat per 1 februari 2019 de lonen verhoogd worden. Hoeveel de verhoging is hangt af van je functieschaal wat u terug kan vinden in het eerder toegestuurde onderhandelingsresultaat. De komende periode worden de definitieve cao-teksten opgesteld. Zodra deze bekend zijn, zal ik deze in een nieuwsbrief rondsturen.

RMU sluit aan bij uw cao
Nu het nieuwe akkoord een feit is, zal de RMU voortaan betrokken zijn bij uw cao. Dit betekent o.a. dat de RMU bij de volgende onderhandelingsronde deelneemt aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Voor u betekent dit dat u de mogelijkheid krijgt om uw stem uit te brengen. Het is voor de RMU belangrijk dat de cao een zo groot mogelijk draagvlak heeft. Mogelijk kent u mensen in uw werkomgeving die nog geen lid zijn. Ik wil u oproepen om met deze personen het gesprek aan te gaan om betrokken te worden bij het werk van de RMU. Mogelijk kunt u iemand lid maken, dit kan via deze pagina: https://www.rmu.nu/lidwordenalswerknemer. Helpt u mee?

februari 2019

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO GROOTHANDEL IN EIEREN EN EIPRODUCTEN

De partijen bij de cao groothandel in eieren en eiproducten hebben op 24 januari 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Na de afwijzing van het vorige onderhandelingsresultaat zijn de vakorganisaties opnieuw met werkgevers om tafel gegaan. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Dit resultaat zal nogmaals bij de leden in stemming worden gebracht.

Looptijd

De looptijd van de cao is 2 jaar van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Afstand van het minimum

De huidige lonen, vooral voor de functie-/salarisgroepen 1 en 2, liggen te dicht bij het minimumloon. Voor medewerkers van 21 jaar en ouder is daarom afgesproken dat ze een vakvolwassen loon krijgen in plaats van beloning volgens de jeugdlonenschaal. Deze veranderingen leiden tot een nieuwe salaristabel. Deze vind je in Bijlage 1.

Verhoging vanaf 1 februari 2019

Iedere functiegroep gaat er per 1 februari 2019 minimaal 2% in loon op vooruit. De functiegroepen 1 en 2 krijgen de hoogste verhoging, te weten 5,96% en 3,78%.

Op welke loonsverhoging jij recht hebt per 1 februari 2019 is te zien in de salaristabel in de genoemde bijlage. Kijk naar het salaris dat je op dit moment ontvangt. In rood staat aangegeven welk salaris je ontvangt per 1 februari 2019. In groene cijfers zie je de verhoging in procenten. Wanneer je in functiegroep 1 zit, ouder bent dan 23 jaar en meer dan twee functiejaren hebt, krijg je dus een salarisverhoging van 5,96%. Procentueel hebben 21-jarigen de hoogste verhoging: dit komt door de afschaffing van de jeugdlonen voor die leeftijdsgroep.

Verhoging vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 krijgt iedere werknemer een verhoging van 2,25%. De totale loonsverhoging is afhankelijk van de functieschaal waarin je zit, maar is dus minimaal 4,25% in twee jaar. Deze kan oplopen tot een verhoging van 8,21% als je werkt binnen functiegroep 1.

Nieuwe salarisschaal voor chauffeurs

Voor chauffeurs is een nieuwe salarisschaal ontwikkeld (schaal C). Het verschil tussen chauffeurs binnenland en buitenland is daarmee in de salarisschalen komen te vervallen. Uitgangspunt voor de nieuwe salarisschaal (schaal C) is de oude schaal V-2. Deze schaal wordt per 1 februari 2019 verhoogd met minimaal 2 % en vervolgens wordt elke periodiek van de schaal verhoogd met een bedrag van 75 euro. De nieuwe schaal vind je in het onderhandelingsresultaat; hierin zijn de verhogingen per 1 februari reeds opgenomen. Per 1 januari 2020 vindt er nog een verhoging van 2,25% plaats. Dit komt neer op een minimale verhoging van 7,3% in twee jaar voor chauffeurs.

Toeslagen

  • De toeslagen voor zon- en feestdagen en de zaterdagmiddagtoeslag worden verlaagd. Vanaf 1 februari 2019 zullen de zon- en feestdagentoeslagen worden teruggebracht van 250% naar 225% en vanaf 1 januari 2020 van 225% naar 200%. Maar als je meer dan 80 uur in een kalenderjaar op een zon- of feestdag werkt, heb je na 80 uur weer recht op een toeslag van 250%. Deze afspraak geldt niet voor chauffeurs.
  • Voor chauffeurs worden de zon- en feestdagentoeslagen ook in twee jaar teruggebracht naar 200%. Maar chauffeurs krijgen daarentegen een nieuwe onkostenvergoeding die lijkt op de vergoeding voor chauffeurs die vallen onder de TLN-cao (Beroepsgoederenvervoer). Deze vergoeding is aanmerkelijk hoger dan de huidige vergoeding. In de bijlage staat hoe de onkostenvergoeding opgebouwd is.
  • De zaterdagmiddagtoeslag wordt per 1 januari 2020 gelijk getrokken met de zaterdagochtendtoeslag en is dan 150%. Goed om te weten: het werken op zaterdag, zondagen of feestdagen is altijd vrijwillig. Je werkgever kan je hiertoe niet verplichten. Daarnaast wordt er op dit moment maar beperkt en op zon- en feestdagen gewerkt en dat blijft ook zo.

Scholing

Werknemers die 5 jaar werken bij dezelfde werkgever in deze sector werken, kunnen een EVC-traject volgen. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Als je geen diploma’s hebt, maar wel kunt aantonen dat je beschikt over bepaalde vaardigheden, dan kun je dit officieel laten vastleggen. Gedurende de looptijd van de nieuwe cao bespreken werkgevers en vakbonden nut en noodzaak van opleidingen en individuele ontwikkeling van medewerkers om zo het thema duurzame inzetbaarheid inhoud te geven. Heb je nog vragen over het onderhandelingsresultaat, stel deze dan gerust.

Derde WW-jaar

Werkgevers geven aan uitvoering te willen geven aan het 3e WW jaar. Vakbonden zullen deelname aan het 3e WW jaar bij hun leden in stemming brengen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. Wanneer de leden het resultaat afwijzen, volgt er waarschijnlijk weer een periode zonder collectieve arbeidsvoorwaarden en gaan de afgesproken loonsverhogingen niet door. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen