Hoger beroepsonderwijs

maart 2018

Principeakkoord cao Hoger Beroepsonderwijs

De partijen bij de cao hoger beroepsonderwijs hebben op 21 maart 2018 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en 31 maart 2020

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 september 2018: 2,5%
  • Per 1 april 2019: 2,4%

Daarnaast ontvangt u de volgende eenmalige uitkeringen:

  • In juni 2018: € 400,- (peildatum 1 juni 2018)
  • In juni 2019: € 400,- (peildatum 1 juni 2019)

Dit bedrag is pensioengevend en wordt naar rato berekend als u in deeltijd werkt. U ontvangt deze eenmalige uitkering als u op de genoemde peildatum in dienst bent.

Werkdruk

Iedere hogeschool zal met de medezeggenschap binnen een jaar na het afsluiten van deze cao, beleid ontwikkelen om werkdruk tegen te gaan. Het beleid zal onder andere ingaan op de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de positie van startende werknemers in het bijzonder die van de beginnend docent en de omgang met piekbelasting en inzettijd van de werknemer.

Tijdelijke contracten

De duur van een tijdelijk contract wordt in deze nieuwe cao gelijkgesteld met het inwerktraject van de werknemer. De werkgever zal met de medezeggenschap beleid opstellen voor de nieuw te starten medewerkers. Een tijdelijk contract wordt voor onbepaalde tijd verlengd tenzij de medewerker niet voldoende functioneert of als er bedrijfseconomische omstandigheden dit belemmeren.

Overige afspraken

  • Uitzendarbeid in deze nieuwe cao beperkt tot vervanging wegens ziekte/buitengewoon verlof of bij arbeid met een korte tijdelijke aard.
  • Er wordt in overleg met de medezeggenschap een percentage flexibiliteit als bovengrens vastgelegd. Binnen dit kader wordt de maximale omvang van flexibele arbeid opgenomen.
  • Per hogeschool kan er een generatiepact worden afgesloten.

De volledige tekst van het principeakkoord kunt u hier vinden.

De inhoud van het principeakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen