Terug naar Kennisbank

Cao DLF

Gepubliceerd op 2021-03-15

Algemeen

Op 1 maart 2021 hebben de gezamenlijke vakorganisaties en de directie van DLF B.V. een onderhandelingsresultaat bereikt. Inmiddels hebben ook de leden van de vakorganisaties met hiermee ingestemd, waardoor er nu sprake is van een nieuwe cao. Hieronder vindt u de aanpassingen ten opzichte van de oude cao.

Looptijd

De looptijd van deze cao is 1 jaar: van 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.

Salarisverhoging

Per 1 juli 2020 worden de individuele salarissen en salarisschalen verhoogd met 1,50%. Per 1 januari 2021 worden de individuele salarissen en salarisschalen andermaal verhoogd met 1,00%.

Incidentele uitkering

De verhoging van 1,0% per 1 januari 2020 is mogelijk door de kosten van deze verhoging uit te ruilen met een deel van de incidentele uitkering die in de maand december 2020 is uitgekeerd.

Na de verrekening die als gevolg van deze uitruil zal plaatsvinden, resteert nog een incidentele uitkering van 0,5%.

Rouwverlof

Bij een overlijden van een echtgenoot of echtgenote of van een tot het gezin behorend kind van de werknemer zal het bijzonder verlof (rouwverlof) worden uitgebreid van 5 naar 10 werkdagen.

Gedifferentieerde WGA-premie

De directie van DLF zal gedurende de looptijd van de cao geen gebruik maken van haar wettelijk recht om het werknemersdeel van deze premie (voor 2021 is dat 0,19%), in te houden op het nettosalaris van de werknemers.

Werkgeversbijdrage

DLF BV zal voor de looptijd van de cao een werkgeversbijdrage (conform de AWVN werkgeversbijdrageregeling) aan de vakorganisaties betalen voor de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Thuiswerkregeling

De reeds overeengekomen Thuiswerkregeling zal als zodanig in de cao worden opgenomen.

Tekstuele wijzigingen

De tekst van de cao zal eveneens worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving. (aanvullend geboorte verlof).

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu