Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Vleessector

Gepubliceerd op 2022-05-06

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Vleessector hebben op 19 april 2022 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
Het voorstel is een looptijd van 1 jaar, van maart 2022 tot 1 maart 2023.

Lonen
In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
Per 1 april 2022 3%.

Functiewaardering en loongebouw COV stelt voor het nieuwe functiewaarderingssysteem, gebaseerd op de eerder vastgestelde referentiefuncties, in de cao te implementeren. Deze implementatie vindt, op basis van een nader overeen te komen implementatieplan, zo spoedig mogelijk plaats, doch uiterlijk per 1 januari 2023.
Daaraan gekoppeld wordt een nieuwe loongebouw in de cao opgenomen, waarbij de lonen voor jeugdige medewerkers worden verhoogd en het aantal treden in de laagste loongroepen wordt verkleind.
Bij de implementatie van het nieuwe systeem worden aan werknemers die onverhoopt lager worden ingeschaald ‘warme’ persoonlijke toeslagen toegekend. Inhoudende dat niemand er op achteruitgaat en de persoonlijke toeslagen steeds worden verhoogd met cao loonsverhogingen.

Zwaar werk regeling
De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) wil meewerken aan het verruimen van de mogelijkheid om in deeltijd buiten de sector te werken tijdens deelname aan de RVU-regeling. Van belang is dat een aanpassing van de regeling niet ten koste van de MDIEU-subsidie mag gaan.

Protocolafspraken
1. De COV stelt voor om gedurende de looptijd van de cao een onderzoek te starten om eentonig werk te verminderen.
2. Daarnaast stelt COV een studie verlofsparen voor, waarbij de volgende punten worden meegenomen:
- Gebruik van de ontziemaatregelen moeten in stand blijven
- Maximum te sparen dagen per jaar
- Leeftijd vanaf wanneer hier gebruik van kan worden gemaakt
- Doelen waarvoor gespaard kan worden
- Geen extra kosten voor werkgever, anders dan dat deze voorziening op de balans komt.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu