Terug naar Kennisbank

Cao Doe-het-zelfbranche

Gepubliceerd op 2022-05-18

De partijen bij de cao Doe-het-zelf-branche hebben op 6 april 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juni 2022: 3% voor medewerkers van functiegroep 2 en hoger.Van medewerkers met een salaris boven de schaallonen wordt het salaris tot het maximum van de cao-schaal verhoogd met 3%. Het salarisdeel boven cao wordt verhoogd met 0,5%. Per 1 januari 2023: 3% voor medewerkers van functiegroep 2 en hoger. Van medewerkers met een salaris boven de schaallonen wordt het salaris tot het maximum van de cao-schaal verhoogd met 3%. Het salarisdeel boven cao wordt verhoogd met 0,5%.
  • Per 1 januari 2023 wordt de zondag toeslag verlaagd naar 75%. Per dezelfde datum wordt aan het winkelpersoneel een structurele looncompensatie gegeven van 0,25% bovenop de cao-loonstijging. Deze afspraak wordt gemaakt in combinatie met het onderzoek naar systematiek van zelfroosteren zoals hierna genoemd.

Zeggenschap roosters/flexibiliteit
Partijen komen overeen een studie te verrichten naar zelfroosteren. Voor 1 oktober 2022 zullen de kaders worden opgesteld waaronder invulling gegeven kan worden aan pilots voor zelfroosteren. Het streven is om per 1 januari 2023 een regeling te kunnen invoeren.

Zorgverlof
Wanneer een medewerker mantelzorg wil verlenen, worden in overleg met de werkgever afspraken gemaakt over de te verlenen mantelzorg en de gevolgen voor de werktijden.
Bij kortdurend zorgverlof zullen werkgevers het wettelijk percentage van 70% aanvullen tot 100% van het loon.

Investeren in opleidingen
Werkgevers zullen op jaarbasis ten minste 1% van de bruto loonsom investeren in opleidingen voor medewerkers.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu