Terug naar Kennisbank

Groothandel in Groenten & Fruit

Gepubliceerd op 2020-07-15

 juli 2020

De leden van de RMU Werknemers hebben ingestemd met de verlenging van de cao tot eind 2020. Ook de andere vakorganisaties en de werkgeversorganisatie hebben een positief resultaat. Daarmee is de cao definitief geworden. De tekst voor de nieuwe cao wordt op dit moment geschreven.

___________________________________________________________

juni 2020

De RMU Werknemers heeft, samen met de andere vakorganisaties, een onderhandelingsakkoord gesloten voor het vrijwel ongewijzigd verlengen van de cao Groothandel in Groenten en Fruit.

De looptijd van de cao liep op 31 mei jl. af en, als de leden instemmen, wordt deze tot 1 januari aanstaande verlengd.

De huidige cao tekst wordt dus vrijwel ongewijzigd voortgezet met uitzondering van 2 wettelijke aanpassingen. Die betreffen het minimum loon en aanvullend geboorteverlof. Daarnaast hebben we afgesproken dat de looptijd van een cao voortaan altijd van rechtswege eindigt en daarmee niet meer stilzwijgend doorloopt. Dat dwingt sociale partners o.m. tijdig overleg aan te vangen en tot overeenstemming te komen.

Vanuit de RMU leden was wel de uitdrukkelijke wens gekomen om, bij verlenging, op tijd te beginnen met onderhandelen. In het akkoord is opgenomen dat wij in september zullen beginnen met de onderhandelingen.

________________________________________________________________

oktober 2019

Eindbod

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 17 maanden van 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2020.

Loonsverhoging

Zie kaders

Daarnaast ontvangen werknemers per 1 november 2019 een uitkering van € 300 euro bruto.

Pensioen

Zoals u weet zijn wij nog altijd druk bezig met de overgang van pensioenfonds AVH naar PGB per 1 januari 2020. Over de gevolgen van deze overgang zult u later nog verder geïnformeerd worden (bijvoorbeeld door het pensioenfonds). Omdat de regeling in deze sector niet geweldig is, is er besloten door cao-partijen om ook het pensioen voor iedereen te verbeteren. Dit doen wij door 0,5% van de loonsverhoging te gebruiken voor het verlagen van de franchise. Het betekent dat u over een groter deel van uw salaris pensioen opbouwt en daardoor ook meer pensioen op kunt bouwen. Dit wordt door de werkgevers betaald.

ORBA

Een belangrijk punt voor de RMU was dat er nu goede afspraken worden gemaakt over de gevolgen van de herziening van het functiehuis. Op dit moment zijn veel functies herschreven of opnieuw beschreven. Dit kan gevolgen hebben als deze functies opnieuw worden gewogen (bijvoorbeeld een functie die door automatisering minder belastend is geworden). Met de werkgevers hebben wij nu af gesproken dat ook als dat het geval mocht zijn, dit geen gevolgen heeft voor het salaris van mensen. Iedereen heeft recht op een persoonlijke toeslag die ook meegroeit met cao-loonsverhogingen. In de cao staat nu nog dat de toeslag volledig afgebouwd kan worden voor sommige mensen, dat vervalt dus voor deze keer.

Pilot roosteren van tafel

Zoals u vast meegekregen had, was het vooral de wens van een aantal bedrijven om veel flexibeler te gaan roosteren zonder een compensatie naar de medewerkers die voor bijna een jaar vertraging heeft gezorgd. Dit was ook tijdens de vorige cao-onderhandelingen al een gesprekspunt en ook toen heeft het een groot beslag gelegd op de onderhandelingen. De Pilot die toen overeen gekomen was met de bonden is door de bedrijven niet gebruikt.

Uiteindelijk heeft de werkgeversdelegatie nu besloten om het hele voorstel in te trekken om toch een cao mogelijk te maken. Daarnaast is de toezegging gedaan dat het ook de eerstvolgende keer niet opnieuw op tafel zal komen.

Overige

  • Een belangrijk punt voor de werkgevers was dat zij uitzendkrachten 1 dag van tevoren kunnen blijven oproepen. Dit is door ons toegestaan voor de duur van deze cao. Daarna vallen zij terug op de nieuwe wet die per 1 januari begint en moeten zij 4 dagen van tevoren aangezegd zijn.
  • De RMU had in de voorstellenbrief opgenomen dat wat ons betreft iedereen recht heeft op gelijk loon, dus dat de jeugdschalen moeten worden afgeschaft. In deze cao is daar een begin mee gemaakt door het jeugdloon voor 17-jarigen af te schaffen.
  • Vorige keer is er een generatieregeling overeengekomen. Dit betekent dat medewerkers, een aantal jaren voor hun pensioen, minder kunnen gaan werken terwijl zij wel volledig pensioen op blijven bouwen. Deze regeling wordt regelmatig gebruikt binnen de bedrijven. Men moest 10 jaar in de sector werken voor men er een beroep op kon doen. Dat is nu aangepast naar 8 jaar. Wij hopen dat zo nog meer mensen gebruik kunnen maken van deze regeling.
  • De RMU had ook in de voorstellenbrief opgenomen dat wij graag projecten van de andere vakorganisaties steunen voor sectoren in andere delen van de wereld. Deze projecten worden voortgezet.
  • Een aantal keren tijdens deze onderhandelingen heeft de RMU aandacht gevraagd voor naleving van de cao. Afgesproken is dat er gekeken wordt naar de vaste commissie die nu al in de cao staat en of wij die een kwaliteitsimpuls kunnen geven om de controle op naleving zo goed mogelijk te regelen.
  • Tijden de looptijd van de cao wil men 100 garantiebanen creëren.
  • De belangrijkste onderdelen van de cao zullen ook in het Pools worden vertaald.
  • De vakorganisaties worden tijdens de looptijd van de cao in de gelegenheid gesteld om bedrijven te bezoeken en ook de werknemers te spreken.
  • De minimale vakantietoeslag wordt ook verhoogd met het bedrag van de loonsverhogingen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu