Terug naar Kennisbank

Heeft de or een stem bij regels verlofuren?

Er worden veel vragen gesteld door medewerkers van organisaties die verplicht worden zoveel mogelijk vakantiedagen nog op te nemen in 2020. Vaak hebben medewerkers vanwege de beperkte mogelijkheden om dit jaar op vakantie te gaan minder verlofuren opgenomen en hen wordt nu gevraagd in december alsnog hun verlofuren te gebruiken. Sommige werkgevers geven zelfs aan dat zij verplicht vrije dagen gaan aanwijzen voor de maand december. Heeft de OR hier een stem in?

Voor het aanwijzen van verplicht vrije dag en voor het verplicht op moeten nemen van verlofuren is de instemming van de ondernemingsraad vereist op grond van artikel 27 lid 1 sub b WOR. Dan geldt echter ook nog altijd wat in het Burgerlijk Wetboek is bepaald over verlofrechten. In artikel 7:638 lid 2 BW is opgenomen dat de vakantie van een medewerker overeenkomstig zijn wensen wordt vastgesteld. In datzelfde artikel wordt aangegeven dat er uitzonderingen mogelijk zijn in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Zo zijn er cao’s waarin is afgesproken dat een bedrijf tijdens een bepaalde periode collectief is gesloten (zoals eerder bij de Bouwvak het geval was en waarvan een soortgelijke variant tegenwoordig in gebruik is) of dat er een aantal verplicht vrije dagen aangewezen kunnen worden nadat hierover met de ondernemingsraad overeenstemming is bereikt. Ook in arbeidsovereenkomsten van medewerkers kunnen hierover afspraken staan. Is geen van deze uitzonderingen aan de orde, dan kan de werkgever niet met de ondernemingsraad afspreken dat er verplicht vakantie moet worden opgenomen door medewerkers.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu