Terug naar Kennisbank

Bijbelstudie Week van het Leven | 13 november 2019

Gepubliceerd op 2019-11-13

Geen genade zonder bekering


‘Maar indien datzelve volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hetzelve gedacht te doen’


Lezen: Jeremia 18 : 1-10
Zingen: Psalm 130 : 2


De HEERE laat Jeremia zien dat alle mensen als leem zijn in Zijn hand. Gelijk leem in de hand van een pottenbakker. De HEERE is vrij in Zijn handelen. Alles wat Hij doet zal juichen tot Zijn eer.

Hij roept het volk op om zich te bekeren, brouw te hebben, zich te bekeren. Terug te keren, om te keren, Zijn weten te volgen. Deze week klinkt ook deze oproep in Nederland, onder andere door de Mars van het leven DV. As zaterdag. Bekeert u tot den Heere. Want zo de HEERE de ongerechtigheden gadeslaat; wie zal bestaan? Maar bij de U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

Gods genade voor een berouw hebbend zondaar. Maar bij U is vergeving. In al ons naderen tot God is het onze onuitsprekelijke troost, dat er bij Hem vergeving is. Hij heeft Zich instaat gesteld de zonde te vergeven. Hij heeft beloofd de zonde te vergeven van hen die berouw hebben en zich bekeren. Nooit heeft iemand, die met Hem handelde, Hem onverzoenlijk bevonden, maar wel gemakkelijk te verbidden en snel bereid om genade te betonen. Bij ons is ongerechtigheid, en daarom is het gelukkig voor ons, dat bij Hem vergeving is. Jezus Christus is de grote verzoening.
Opdat Gij gevreesd wordt. Onze plicht, om Hem te aanbidden en te dienen. De vergeving door Jezus Christus moet ons aanmoedigen om in Zijn dienst te treden. Wij moeten eerbied hebben voor Gods vergevende genade. Dan alleen kunnen we vergeving verwachten.

Niet alleen in de week van het leven, maar ook in uw dagelijks werk (als zorgverlener). Mag u naast mensen staan, wijzen op de Heere, de God van hemel en aarde. Op Jezus Christus die gekomen is om tollenaren, zondaren, dieven, moordenaars zalig te maken.

Om over na te denken/ spreken

  • Met wie heb ik afgelopen maand iets gedeeld van het christelijk geloof?
  • Vertel ik aan niet-christenen weleens over de boodschap van de Bijbel?

Boekentip

Geloof jij dan nog? In gesprek met niet-gelovigen, Hetty Lalleman; uitg. Ark

Geloven is in onze westerse wereld niet meer vanzelfsprekend. Steeds meer mensen noemen zich niet-religieus of atheïst. Wat zeg je als mensen allerlei argumenten hebben tegen het christelijk geloof? Hoe leg je uit wat het christelijk geloof voor je betekent?
Dit boek geeft christenen aanknopingspunten om met niet-gelovige vrienden, collega's en familie te praten over het belang van het geloof in God. Ook geschikt voor groepsgesprekken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu