Terug naar Kennisbank

Bijbelstudie Week van het Leven | 15 november 2019

Gepubliceerd op 2019-11-15

 

Het leven


‘Het leven is mij Christus en het sterven mij gewin’


Lezen: Jakobus 2 : 14 - 26
Zingen: Avondzang : 4, 5 en 7

Het leven is beschermwaardig. Dit geluid laten we deze week doorklinken in onze samenleving. Waarom is het leven beschermaardig? Omdat God het geschapen heeft. Omdat God gezegd heeft ‘Gij zult niet doodslaan’. Misschien haalt iemand met achteloosheid de schouders op en vraagt: ‘bestaat God dan?’.

Geeft u een persoonlijk getuigenis? ‘Ja God bestaat’. Hij is mijn Heere en mijn God. Hij schaamt Zich niet om mij, mensenkind, een broeder te noemen. Ik leef niet meer voor mijzelf, maar ik ben van Christus. Christus heeft mij gekocht met Zijn bloed. Het leven is mij Christus. Ik mag Zijn Naam belijden, ik mag Hem dienen en volgen. Het sterven zal mij tot winst zijn, dan mag ik voor altijd bij Christus zijn.
Maar, gaat Paulus verder, Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Christus acht het nodig dat ik nog op aarde ben. Om vruchtbaar te zijn in Zijn koninkrijk.

Welk getuigenis geven wij? Zijn wij vruchtbaar in zijn Koningrijk. Welke vruchten dragen wij?
De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Is het wel nodig om vrucht te dragen? Geloven, dat doe je thuis. Dat hoort niet thuis in het maatschappelijk debat. Maar, ‘mijne broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft, en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? .. Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood’.

Kom, laat ons dan aan doen de gehele wapenrusting Gods. Bidt en werkt. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Vraagt u hoe? ‘Uwe vrucht wordt uit Mij gevonden’. Met alle bidding en smeking biddende te allen tijde in den geest.


Stellingen/Om over na te denken:

  • Geloven; dat doe je maar thuis
  • Christen zijn is volgens de Bijbel vaak een stuk praktischer dan wat wij ervan gemaakt hebben.: hoe breng jij het christen zijn in praktijk?
  • Mars voor het leven… is uw levenwandel een doorlopende mars voor het leven. en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus

Boekentip:

Staat en taboe – politiek van de goede dood. Door Paul Frissen

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor openbaar Bestuur in ’s Gravenhage. In zijn boek durft hij tegendraads te zijn en vragen te stellen bij de Nederlandse bestuurlijke praktijk van alledag.
In zijn boek ‘staat en taboe’ stelt hij het taboe, wat er in alle culturen is, rond leven en dood aan de orde. Hij stelt de vraag of de staat (de politiek) een rol heeft bij het in standhouden van taboes.
Hij merkt twee tegenstrijdige ontwikkelingen op. Enerzijds is de maatschappelijke steun voor euthanasie zeer groot vanuit de optiek van zelfbeschikking. Maar eigenlijk is dat heel paradoxaal, omdat het bij euthanasie gaat om de wens of zelfs het recht om de hulp in te roepen van een ander.
Door zijn politiek-filosofische invalshoek zet hij het euthanasievraagstuk in een ander licht.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu