Terug naar Kennisbank

4 punten voor de informateur

Gepubliceerd op 2021-03-10

 

 

1: Zondagsrust

Tijdens de lockdown hebben we weer kunnen zien wat zondagsrust concreet betekent. De 24 uurseconomie had onze samenleving overgenomen, en noodgedwongen blijkt dat we heel goed zonder het 24/7 principe kunnen. Naast de bijbels-principiële stellingname vindt de RMU dat zondagsrust nuttig is voor mens en samenleving. Argumenten hiervoor zijn er genoeg. De samenleving heeft een dag van rust nodig. En zo’n dag is vooral ook goed voor de kleine ondernemer en voor de werknemer wiens werk niet noodzakelijkerwijs op zondag doorgang moet vinden. Daarbij komt dat genoegzaam is gebleken dat koopzondag niet meer omzet genereert maar alleen een verschuiving van omzet bewerkstelligt. Daarom roept de RMU ertoe op om de zondagsrust opnieuw in ere te herstellen. Iedere zondag in lockdown!

Lees verder in de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid

2: Een goed pensioen en sociale voorzieningen voor alle werkenden

Een goed pensioen voor iedereen staat hoog op de agenda van de RMU. De eerste pijler van pensioen, de AOW, is voor iedereen toegankelijk maar biedt niet voldoende zekerheden voor iedereen. Neem bijvoorbeeld de uitzendkracht, de ZZP’er of de flexwerker. De RMU is voorstander van een arbeidsvormneutraal pensioen. Dit is niet alleen nodig omdat er steeds meer loopbaanwisselingen zich voordoen, maar ook nodig om dat steeds meer typen arbeidsrelaties (werknemer, zzp’er, vast, flex) elkaar afwisselen. Een arbeidsvormneutraal pensioen geeft werkenden, inclusief de zzp’er, de mogelijkheid pensioen op te blijven bouwen met gelijke fiscale facilitering.
De afgelopen 25 jaar zijn steeds meer collectieve verantwoordelijkheden en sociale zekerheden vastgeknoopt aan de (vaste) arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst opent de deur naar loondoorbetaling bij ziekte, veiligheidsregels, uitkeringen en pensioen. Andere werkenden blijven daarvan verstoken, maar dragen ook niet bij. Het is allebei ongewenst.
Het beschermingsniveau op sociaal gebied moet worden losgekoppeld van de vorm van het contract op basis waarvan de werkende zijn arbeid verricht.. Het zou voor de persoonlijke veiligheid of voor de gevolgen van werkloosheid niets mogen uitmaken of iemand als werknemer of als ingehuurde zzp’er op een bouwplaats werkt. Om die reden zouden alle werkenden een basale bescherming tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid moeten krijgen, losgekoppeld van de contractsvorm. Fundamentele gelijke arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale voorwaarden voor alle werkenden, met de mogelijkheid van aanvullende verzekeringen per type contract.

Lees verder in de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid

3: De overheid neemt de regie in belangrijke publieke sectoren

De coronacrisis legde een aantal onvolkomenheden bloot in ons zorgstelsel. Meer en meer klonk de roep om de doorgeschoten marktwerking in de zorg om te keren, en de overheid meer taken te geven. De achterliggende tijd is dan ook de vraag meerdere keren gesteld: waar moet de overheid voor zorgen? En wat moet de markt overlaten? Is het ontwikkelen van een vaccin echt iets van de markt? En zo ja, hoe afhankelijk maakt een overheid zich dan van private partijen? De antwoorden zijn diffuus en complex, maar juist in de crisis kunnen we er niet om heen dat in cruciale sectoren van onze samenleving veel onrust bestaat. De zorg en het onderwijs kampen met enorme personeelstekorten die alleen nog maar gaan oplopen. De werkdruk is hoog; de onvrede schreeuwt om een oplossing. De RMU ziet dat de marktwerking in de publieke sector voor de nodige problemen heeft gezorgd. De klap op de vuurpijl was het faillissement van twee ziekenhuizen in 2019. De tekorten die de oversterfte van ouderen door corona heeft veroorzaakt laat zien dat het gedachtegoed over marktwerking in de zorg een halt moet worden toegeroepen en misschien wel moet worden omgedraaid.. Zonder ingrijpen van de overheid waren er al meerdere zorginstellingen failliet verklaart. De RMU pleit ervoor om de zorg voor een belangrijk deel opnieuw onder de hoede van de overheid te plaatsen. Goede en betrouwbare zorg is namelijk voor iedereen van belang.
De waarde en het belang van onderwijs is het achterliggende jaar des te duidelijker geworden. Reden te meer waarom de RMU zich zorgen maakt over het huidige onderwijsstelsel. De lumpsumgelden die nu richting het onderwijs gaan, worden over het algemeen goed besteed maar kunnen niet voorkomen dat de werkdruk daalt of personeelstekorten afnemen. De RMU stelt voor om onderzoek te doen naar de huidige bekostigingssystematiek in relatie tot werkdruk en personeelstekorten. Onderdeel van dit onderzoek is of het mogelijk is dat schoolbesturen een carte blanche krijgen voor bekostiging. Oftewel, besteed wat nodig is om onderwijs te geven en declareer deze kosten achteraf bij de overheid, binnen toetsbare kaders en spelregels.

Lees verder in de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid

4: Gratis scholing voor iedereen

Iedereen kent voorbeelden van functies die inmiddels niet meer bestaan. Tot voor kort beschikten veel organisaties over een postkamer en een archief waar veel papier werd verwerkt. Door de toenemende digitalisering zijn veel van dergelijke functies vervallen. Ook het aantal reisbureaus is fors afgenomen. Vrijwel iedereen regelt zijn vakantie immers zelf via het internet. In de automatisering, bij webwinkels en koeriersbedrijven groeit het aantal banen. En het onderhoud van een elektrische auto, vraagt om andere kennis en vaardigheden dan voorheen. Daardoor is duidelijk dat bij- of omscholing voor veel mensen onontkoombaar is.

Daarnaast wordt de wereld steeds kleiner. Bedrijven in Nederland ondervinden niet alleen concurrente van bedrijven uit de omgeving maar ook van bedrijven elders in de wereld. Veel producten kunnen in China veel goedkoper worden gemaakt dan in Nederland. De uitdaging voor de Nederlandse industrie is daarom niet om nog goedkoper te kunnen produceren maar om juist dat te doen waarin Nederland goed is. Nederland staat bekend om goed opgeleide medewerkers. Die voorsprong moeten we behouden en daarom is investering in onderwijs noodzakelijk.

Medewerkers die in het verleden zijn opgeleid voor een inmiddels verdwijnend beroep, zitten in een lastig parket. Hun inkomenszekerheid staat onder druk. Daardoor durven zij niet veel risico’s te nemen. Het kiezen van een volstrekt andere loopbaan leidt tot onzekerheden waardoor veel werknemers die stap niet durven maken. Het tempo van de huidige veranderingen, vereist echter een zeer flexibele inzetbaarheid.

De RMU stelt voor om zoveel mogelijk drempels voor het volgen van opleidingen weg te nemen. Bijvoorbeeld door de volgende maatregelen:

A) Gratis onderwijs voor iedereen

Als scholing belangrijk is voor de internationale concurrentiepositie van ons land, moeten we de toegang tot onderwijs zo royaal mogelijk faciliteren. Het innen van collegegeld en het in rekening brengen van scholingskosten kan juist voor degenen die zijn opgeleid voor een inmiddels verdwijnend beroep een onnodige drempel opwerpen om een andere richting te kiezen.

B) Het recht op bij- of omscholing

Organisaties zijn vaak bereid om te investeren in opleidingen die ten goede komen aan het eigen functioneren. Lastiger wordt het om te faciliteren dat werknemers de eigen organisatie zullen verlaten. Daarom moet het recht op bij- of omscholing wettelijk worden gewaarborgd. Bijvoorbeeld door iedere werknemer het recht te geven om bij gedurende één dag per week een opleiding te volgen.

C) Waardering voor het ambacht

Tegelijk moet rekening worden gehouden met degenen die moeite hebben met het volgen van een studie. Het is niet realistisch om van iedereen in Nederland te verlangen dat hij zijn leven lang zal blijven studeren. Daarom pleit de RMU niet alleen voor het bevorderen van theoretisch onderwijs maar ook voor een herwaardering van het ambacht en van het praktijkonderwijs.

D) Meer inkomensgelijkheid

Zeker als het voor volgen van een studie geen of nauwelijks geld betaald hoeft te worden, mag ook het automatisme vervallen dat degenen die hoog zijn opgeleid een hoog salaris ontvangen. Die opleiding wordt immers betaald uit de belasting die mede door hardwerkende en niet studerende burgers wordt betaald. De afgelopen decennia is een de inkomensongelijkheid in ons land fors toegenomen. Voor te grote ongelijkheid in inkomen ontbreekt een rechtvaardigingsgrond.

Indien ook de ambachtelijke arbeiders en ongeschoolde werknemers een hoger inkomen zullen ontvangen, zal dat overigens een impuls voor de economie opleveren. Een hoger inkomen leidt immers tot meer bestedingen.
Hogere salarissen leidt tot een slechtere concurrentiepositie op de internationale markt. Maar Nederland moet er voor kiezen om niet langer de goedkoopste aanbieder te zijn. We kunnen beter kiezen voor hoogwaardige producten waarvoor hoogopgeleide werknemer nodig zijn.

Lees er alles over in de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu